ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115

Kserofit meşələrin torpaqları

Kserofit meşələrin torpaqları - Azərbaycan ərazisində yayılmış torpaq tipi. Bir çox iqlimşünaslar, fiziki coğrafiyaçılar, aqroekoloqlar Azərbaycanın yerləşdiyi enliklər və uzunluqlar arası ərazini bütövlüklə subtropik rayonlara aid etmişdir. Land ...

Qarışıq meşələrin torpaqları

Qarışıq meşələrin torpaqları - Tayqa meşələri zonasından cənubda qarışıq meşələr - iynə və enliyarpaq ağaclardan ibarət meşələr zonası. Bu meşələr xüsusilə Şərqi Avropa düzənliyində geniş ərazini əhatə edir. Ural dağlarından şərqə davam edərək Am ...

Qədimdən suvarılan adi-boz torpaqlar (Orta Kür depresiyası)

Bu torpaqlar öyrənilən obyektin ovalıq hissəsinin yayılma arealına görə kiçik sahəsinə əhatə etməklə yalnız Tərtər və Beyləqan rayolarının ərazisində yayılmışlar. Torpaqların morfoloji-genetik quruluşunda becərmənin uzun müddət aparılmasının izi ...

Qədimdən suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlar (Orta Kür depresiyası)

== Qədimdən suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlar == Bu torpaqlar əlverişli suvarma imkanlarına malik boz qəhvəyi torpaqların daxilində yayılmışlar. Morfoloji-genetik baxımdan formalaşmasında bundan əvvəlki torpaqlarda olduğu kimi ekoloji mühit rol oyn ...

Qəhvəyi dağ-meşə torpaqları

Böyük və Kiçik Qafqazın orta və alçaq dağ qurşağını, Naxçıvan MR, Qanıx-Əyriçay vadisi və Lənkəran rayonunu əhatə edir. Dəniz səviyyəsindən 600-1200 m hündürlükdə, güclü parçalanmış dağlarda, bitki örtüyü yaxşı inkişaf etmiş meşəaltı və kserofil ...

Qleyli-sarı torpaqlar

Qleyli-sarı torpaqlar - Lənkəran zonasında atmosfer və qrunt sularının yüksək rütubətləndirici sahələrində formalaşmış torpaq tipi. Yaz-payız mövsümlərində qrunt sularının dərinliyi 1 m-dəm çox olmur. Yay aylarında isə bu səviyyə 2 2.5 m-lə əvəz ...

Qonur dağ-meşə torpaqları

Qonur dağ-meşə torpaqları - rütubətli, mülayim-isti iqlim şəraitində, enliyarpaqlı meşələr altında formalaşmış torpaq tipidir. Boz-meşə torpaqları ilə müqayisədə qonur-meşə torpaqlar daha tünd rəngə malikdirlər. Bunun başlıca səbəbi bütün torpaq ...

Quru çöllərin torpaqları

Ümumi torpaqəmələgətirən şəraiti - quru və ekstrakontinental şəraitdə quru çöllərdə şabalıdı və qonur səhra-çöl torpaqları formalaşmışdır. Bu torpaqlar ən çox Asiya qitəsində yayılmışdır. Bu torpaqlar daha məhdud sahədə Qazaxıstanda yarımsəhralar ...

Marş torpaqlar

Marşı torpaqlar - dəniz sahilinin alçaq yerlərində, o cümlədən deltalarda dövrü olaraq qabarmalar və dəniz dalğalarının təsiri altında formalaşmış torpaq tipi.

Neftlə çirklənmiş torpaqlar

Neftlə çirklənmiş torpaqlar - neftin, qazın çıxarılması, nəqli və emalı nəticəsində münbit torpaq qatı neftli tullantılarla çirklənmiş, pozulmuş və basdırılmış neft mədən yerləridir. Neftli tullantılarla çirklənmiş yerlər ən çox buruq ətrafı isti ...

Orta Kür depresiyasının torpaqları

Orta Kür depresiyası Kür-Araz ovalığının mərkəzi hissəsində yayılmaqla qərbdən Kiçik Qafqaz dağlarının şərq ətəkləri, şərqdən və cənub şərqdən cənub-şərqi Şirvan düzənliyi və Araz çayı, cənub-qərbdən Harami düzənliyilə sərhədlənir. Tədqiq olunan ...

Podzol torpaqlar

Podzol torpaqlar - Avrasiya və Şimali Amerikada əsasən iynəyarpaq meşələr altında yayılan torpaq tipi. Bu meşələrdə ot örtüyü adətən olmur və torpağın səthi ölü örtüklə - meşə döşənəyi ilə örtülü olur.

Sazalı orta və yüksək humuslu boz-çəmən torpaqlar (Orta Kür depresiyasının)

Sazalı orta və yüksək humuslu boz-çəmən torpaqlar öyrənilən obyektin yalnız Bərdə rayonu ərazisində bundan əvvəlki torpaqlara nisbətən az sahəni əhatə edir. Torpaqəmələgəlmədə bundan əvvəlki torpaqlarda müşahidə olunmayan əlamət və xassə ondan ib ...

Şorakət torpaqlar

Şorakət torpaqlar - uducu kompleksdə halda böyük miqdarda mübadilə olunan natrium və bəzən də maqnezium toplanan torpaqlardır. Şoran torpaqlar şorakətli torpaqlarda suda həll olan duzlar daha dərin qatlara toplanır.

Torpağın ekoloji funksiyaları

İ.A.Krupenikov, V.A.Kovda, Q.V.Dobrovolski, Y.D.Nikitin və özünün elmi işlərinə və ələrinə əsaslanaraq torpağın aşağıdakı əsas ekoloji funksiyalarını göstərir.

Divergensiya

Divergensiya - makrotəkamüldə mühüm rol oynayan və həyat şəraitinin dəyişilməsi nəticəsində növ daxilində əlamətin ayrı-ayrı şaxələrə parçalanması-dır. Divergensiya zamanı növlər arasında olan seçmə istiqaməti getdikcə dərinləşir. Ancaq, bununla ...

Dollo qanunu

Dollo qanunu və ya Təkamülün dönməzlik qanunu – 1893-cü ildə Belçika paleontoloqu Lui Dollo tərəfindən verilmiş qanun. Qanuna görə istənilən orqanizm təkamül nəticəsində heç vaxt öz keçmiş formasına qayıda bilməz.

Makrotəkamül

Makrotəkamül - növdən yüksək səviyyədə baş verən təkamüldür.Yəni bu zaman cins,fəsilə,dəstə,sinif,şöbə,tip aləm və s. əmələ gəlir.Makrotəkamülü hiss etməməyimizin səbəbi ömrümüzün bu dəyişiklikləri hiss etməyəcək qədər qısa olmasıdır.Yəni makrotə ...

Mikrotəkamül

Mikrotəkəmül - 1927-ci ildə Y.A.Filipçenko Təkamülü 2 prosesə bölməyi təklif etdi. Makrotəkamülyeni cins,fəsilə,dəstə,şöbə,tip,aləm əmələ gəlməsi Mikrotəkamülyeni növlərin əmələ gəlməsi Təkamül - genlərdə mikrotəkamül ilə başlayır və fiziki dəyiş ...

Yox olma hadisəsi

Yox olma hadisəsi - geniş miqyasda və sürətli şəkildə Yer üzərindəki bioloji müxtəlifliyin azalmasıdır. Bu kimi hadisələr çoxhüceyrəli orqanizmlərin çoxluğunda və müxtəlifliyindəki kəskin dəyişmələrlə təyin olunur. Bu, növləşmə nisbətinə nəzərən ...

Hersşprunq-Ressel

Hersşprunq-Ressel diaqramı-Spektr-işıqlıq diaqramı XX yüzilliyin əvvələrində artıq yüzlərlə ulduzun illik parallaksı, başqa sözlə bu ulduzlara qədər məsafə məlum idi. Odur ki, həmin ulduzların görünən ulduz ölçülərini bilməklə onların mütləq uldu ...

İfrat yeni ulduz

İfrat yeni ulduz - güclü partlayış nəticəsində parlaqlığı kəskin artan ulduzdur. Bu ulduzların alışması zamanı maksimum mərhələdə onların mütləq ulduz ölçüsü -19 m, hətta -21 m olur. Beləliklə bu dövrdə ifrat yeninin işıqlığı Günəşinkindən 10 dəf ...

Qırmızı nəhənglər

Qırmızı nəhəng, ulduz təkamülünün son mərhələsində olan kütləsi intervalında olan parlaq nəhəng ulduzdur. Xarici atmosfer genişlənmiş və zəifləmiş, radiusu böyükdür və səth temperaturu 5000 K və daha aşağıdır. Qırmızı nəhənglər görünüşü sarı-narı ...

Nəhənglərin Asimptotik qolu

Nəhənglərin Asimptotik qolu - Nəhənglərin asimptotik qolu AGB H-R diaqramında inkşafda olan kiçik və orta kütləli ulduzların yerləşdiyi hissədir. Nəhənglərin asimptotik qolunun tipik nümayəndəsi qırmızı nəhəngdir. Belə ulduzun karbon və oksigendə ...

Protostar

Protostar ulduz təkamül prosesində erkən mərhələdir. Günəş kütləsi ulduzu üçün bu formalaşma təxminən 10.000.000 il çəkir. Molekulyar bulud öz çəkisi qüvvəsi altında çökəndə proses başlayır. Yüksək səsli günəş külək forması - T Tauri küləyi, yüks ...

Pulsar

Pulsarlar -Qütblərindən radiodalğalardan rentgen şüalarına qədər böyük bir diapozonda şüalar yayan və öz oxu ətrafında yüksək sürətlə dövr edən neytron ulduzdur.Bu ulduzlar öz qütbləri ilə Yer kürəsinə tərəf döndükdə biz bu şüaları müşahidə edə b ...

Efemerid vaxtı

Ephemeris zamanı prinsipcə, hər hansı bir astronomik ephemeris vaxtdan asılı ola bilər. Praktikada aşağıdakıları göstərmək üçün daha dəqiq istifadə olunur: 1952-ci ildə IAU tərəfindən qəbul edilən və 1970-ci illərdə keçmiş köhnə standart astronom ...

Şərqi saat qurşağı

Şərqi vaxt zonası, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadanın şərq hissəsini, Cənubi Amerika qitəsini və Karib hövzəsini əhatə edən vaxt zonasıdır. Qış mövsümündə Koordinasiya edilmiş ümumdünya vaxtı ilə 5, yaz mövsümündə isə 4 saat fərq var.

Yay vaxtı

Yay vaxtı və ya qış vaxtı Hər il oktyabrın son bazar günü dünyanın bir sıra ölkələrində saatları qış vaxtına keçirirlər. Qış vaxtına keçid müsbət iqtisadi effekt verir. Belə ki, bu qanunun tətbiq olunduğu 110 ölkənin hər birində, o cümlədən Azərb ...

Zamanda səyahət

Zamanda səhayət - bir insanın zaman maşını və ya digər fərqli vasitələrlə zaman içində hərəkəti. Zamanda səyahət fəlsəfə və bədii ədəbiyyatda geniş qəbul edilmiş bir anlayışdır.

Aviasiya və Avtomobil Nəqliyyatı üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

Aviasiya və Avtomobil Nəqliyyatı üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Liseyi

Dövlət Dəmir Yolu Liseyinin tarixi 1923-cü ildən başlayır. Belə ki, bu təhsil ocağı həmin ildən fabrik-zavod məktəbi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1941-ci ildən 1 nömrəli Dəmir Yolu Peşə Məktəbi, 1955-ci ildən 4 nömrəli şəhər Texniki Peşə Məktəbi, ...

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan orta-ixtisas təhsili müəssisəsi

Bakı Avropa Liseyi

Bakı Avropa Liseyi - Lisey XX əsrin sonlarında - 1991-ci ildə BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən "Yaradıcı istedad" Elmi Praktik Mərkəzin və QHT olan "İstedad" Assosiasiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı nəticəsində yaranan liseyin 19 buraxılış ...

Bakı Britaniya Məktəbi

15 sentyabr 2007-ci ildə Bakı Britaniya Məktəbi öz qapısını 100-dən çox şagirdin üzünə açdı. 2007-ci il dekabr ayında məktəb ilk semester buraxılışını qeyd etdi. 20 mart 2008-ci ildə BSB Bakı British School ilk Novruz Bayramını məktəbin həyətində ...

Bakı Kompüter Kolleci

30 iyun 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən Bakı Kompüter Litseyinin bazasında yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 fevral 2016-cı il tarixli, 30 nömrəli Qərarına əsasən Bakı İdarəetm ...

Bakı Oksford Məktəbi

Bakı Oksford Məktəbi - Kembric Universitetinin imtahan mərkəzi və BMT yanında QHT-nın üzvüdür. Burada təhsil ingilis dilindədir. Təhsil müddəti 12 ildir. Məktəbi bitirənlərə aşağıdakı sənədlər verilir: Oksford Dil Mərkəzinin ingilis dilini bilmə ...

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində məktəb-lisey kompleksi

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində məktəb-lisey kompleksi - Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində ümumi təhsil müəssisəsi; Azərbaycanda fəaliyyətə başlamış ilk liseylərdən biri.

Bakı şəhəri 189-190 nömrəli tam orta məktəb

190 nömrəli orta məktəb 1946-cı ildə fəaliyyətə başlayıb. Məktəb üçün bina 1957-ci ildə inşa olunub. O vaxta qədər isə təhsil ocağı Bülbül adına Musiqi Məktəbinin binasında fəaliyyət göstərib. 2013-cü ildə 190 nömrəli məktəbin binasına göçürülərə ...

Bakı şəhəri 23 nömrəli tam orta məktəb

Məktəb 1899-cu ildən fəaliyyət göstərir. Həmin il ibtidai məktəbdə 42 oğlan, 8 qız olmaqla cəmi 50 şagird təhsil almışdır. 1995-ci ildən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Tahir Həsənovun adını daşıyır. Bu təhsil ocağının yenidən qurulmasına dövlət baş ...

Bakı şəhəri 266 nömrəli tam orta məktəb

Bakı şəhəri 266 nömrəli tam orta məktəb - Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində ümumi təhsil müəssisəsi. Məktəb Azərbaycan Respublikasının Milli qəhrəmanı Fəxrəddin Nəcəfovun adını daşıyır. 20 iyun 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prez ...

Bakı şəhəri 290 nömrəli tam orta məktəb

1994-cü il yanvarın 12-dən fəaliyyət göstərən orta ümumtəhsil məktəbi. Məktəbin ümümi sahəsi 37800 kv.m-dir. Məktəb binası 2 korpusdan ibarətdir: əsas korpus 3, yardımçı korpus 2 mərtəbəlidir. Məktəbdə 1 idman zalı, 1 akt zalı, 66 sinif otağı, 29 ...

Bakı şəhəri 319 nömrəli tam orta məktəb

› 319 › Veb nəticələr 319 №-li tam orta məktəb Bakı şəhəri 319 nömrəli tam orta məktəb - Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində ümumi təhsil müəssisəsi.

Bakı şəhəri 4 nömrəli tam orta məktəb

Tikintisinə 1914-cü ildə başlanılıb və ilk illər bir mərtəbədən ibarət olub. 1923-cü ildə isə ikinci mərtəbəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. SSRİ dövründə məktəbdə dərslər yalnız rus dilində keçirilmiş, müəllim və şagirdlər isə əsasən, rus və e ...

Bakı şəhəri 69 nömrəli tam orta məktəb

Məktəb 1907-ci ildə inşa edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Tarix Arxivinin sənədlərindən məlum olur ki, 1906-cı ilin sentyabr ayında Balaxanı kənd sakinləri ümumi toplantı keçirərək Balaxanı kəndində iki sinifli rus-müsəlman məktəbinin a ...

Bakı şəhəri 72 nömrəli məktəb-lisey

72 saylı məktəb-lesyin məktəbin binası 1930-cü ildə inşa olunub. 2 mərtəbəli təhsil ocağı ilk illər Qızlar Gimnaziyası kimi fəaliyyətə başlayıb. 1989-cu ildə isə məktəb üçün ikinci korpus tikilib. Təhsil ocağının 3-cü əlavə korpusu isə 2007-ci il ...

Bakı Turizm Peşə Məktəbi

Bakı Turizm Peşə Məktəbi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyul 2011-ci il tarixli, 1644 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ilin "Turizm ili" elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı"nın 19-cu hissəsini ...

Dəmir Yolu və Metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

Dəmir Yolu və Metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi

Dəniz Nəqliyyatı, Gəmiqayırma və Liman İşləri üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

Dəniz Nəqliyyatı, Gəmiqayırma və Liman İşləri üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

12 saylı Bakı Peşə Liseyi 1922-ci ildə Balaxanıda 6-ci mədəndə" Yunıy Qornyak adına Fabrik-Zavod-Təlimi” kimi təşkil edilmiş və 1923-cü ildən başlayaraq müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərmişdir. 1969-74-cü illərdə Texniki Peşə Təhsili Komitə ...