ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123

Anakreontizm

Anakreontizm lirik növə aid cərəyanlarda biridir. Adını qədim yunan şairi Anakreontdan almışdır. Anakreont vəzninin davamçıları məhəbbət və şərab mövzularına üstünlük verirdilər. Müasir dövrdə bu cərəyanın nümayəndələri vəzni saxlamasalar da Anak ...

Barbizon məktəbi

Barbizon məktəbi - fransız peyzaj-rəssamlar qrupu. Məktəb adını uzun müddət Teodor Russo, Jan-Fransua Mille və qrupun digər nümayəndələrinin yaşadıqları Fontenblo meşəsində yerləşən Barbizon kəndindən almışdır.

Dadaizm

Dadaizm – Qərbi Avropa ədəbiyyatı və rəssamlığında modernist cərəyan. Birinci dünya müharibəsi illərində İsveçrədə yaranmış, Fransa və Almaniyada geniş yayılmışdı. Dadaistlər burjua ədəbiyyatı və incəsənətinə qarşı çıxsalar da, alogizmi əsas sayı ...

Futurizm

Futurizm - XX əsrin 10-20-ci illərində Avropa ədəbiyyatında avanqard cərəyan. Avanqardizmin radikal variantıdır. Daha çox İtaliyada geniş vüsət tapmışdı. Nümayəndələri F.Marinetti, U.Boççoni, C.Balla, L.Russola, Rusiyada V.Mayakovski, V.Xlebnikov ...

Klassisizm

Klassisizm ədəbiyyatda antik Yunan və Roma sənətini təməl alan tarixi yanaşma və estetik tutumdur. 1660 məktəbi olaraq da bilinir. "Klassik" sözü müxtəlif dillərdə müxtəlif dönəmlərdə fərqli mənalarda işlədilmişdir. Bunun üçün də klassik sözünün ...

Komparativizm

Komparativizm - XIX əsrdə mifoloji məktəbin onun elmi üsulunu və nəticələrini tənqid etməklə bu məktəbdən ayrılan bir qolu. Komparativistlərin latınca: müqayisə deməkdir əsas ideyası mifoloji məktəbdə əsas prinsip olan qohum xalqların folklorunun ...

Letrizm

Hərfçilik bir ədəbi axındır. İkinci Dünya müharibəsi sonunda ortaya çıxmışdır. Rumıniyalı şair Isidore Isou tərəfindən başladılmışdır. Şeirlərə istiqamətli bir ədəbi axındır. Xüsusiyyəti, şeirdə sözlərin deyil hərflərin təməl alınmasıdır. Məqsədi ...

Maarifçi realizm

Romantiklər öz tarixilik duyğularına və həyatı tarixi baxımdan göstərməyə meyllərinə görə bir-birindən fərqlənirdilər. Ona görə romantizm epoxasının özündə yazıcılar iki cəbhəyə ayrılırdılar. Onların bir hissəsi həyata fəlsəfi yüksəklikdən baxırd ...

Magik realizm

XX əsrin 1930-1960-cı illərində Cənubi Amerikada realizmin növbəti milli forması – şərti olaraq magik realizm adlandırılan hadisə meydana çıxmışdır. Cənubi Amerikada ispanlarla yerli xalqların birləşib qarışmasından ispan dilində yeni bir ədəbi m ...

Məhcər ədəbiyyatı

Məhcər ədəbiyyatı yaxud Köç ədəbiyyatı - XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Amerikaya mühacirlərin ərəbcə ədəbi cərəyanı. Cübran Xəlil Cübran, Nəsib Ərizə, Mixail Nüaymə, Əmin ər-Reyhani, Əbdülməsih Həddad, İlya Əbu Mazi və Rəşid Əyyub Şi ...

Naturalizm(Ədəbiyyat)

Naturalizm – XIX əsrin 2-ci yarısında Avropa və ABŞ ədəbiyyatında formalaşmış cərəyan. Naturalizmin estetikası təbiətşünaslığa, başlıca olaraq, fiziologiyaya əsaslanırdı. İtaliyadakı verizm cərəyanı da naturalizmə yaxın cərəyanlardandır. Naturali ...

Personalizm

Personalizm -Şəxsiyyəti ilkin reallıq və ali ruhi sərvət, bütün aləmi isə ali şəxsiyyətin yaradıcı fəallığının təzahürü hesab edən cərəyan. P.Leybnitsin monadologiyası ilə əlaqədardır və XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində yaranmışdır. Aləmin elm ...

Romantizm

Romantizm - XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində Avropa və Amerika mədəniyyətində ideya-bədii cərəyan. Romantizm ədəbi-estetik anlayış kimi Almaniyada "Yena məktəbi" nümayəndələrinin fəaliyyəti sayəsində yayılmağa başlamışdır. Romantizmin es ...

Simvolizm

Simvolizm - XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində Avropa ədəbiyyatında cərəyan. Simvolizm realizm epoxasının tərkibində bir cərəyan kimi XIX əsrin sonlarında naturalizmə qarşı polemikada yaranmışdır. Simvolistlər naturalizmin ifratlığından qaçmaq üçü ...

Sosialist realizmi

Sosialist realizmi və ya sosrealizm - SSRİ-nin və digər sosialist ölkələrinin incəsənətində bədii yaradıcılığa dövlət siyasəti vasitələri, o cümlədən senzura ilə yeridilən və sosializm quruculuğu məqsədinə xidmət edən dünyagörüşü metodudur. Azərb ...

Sürrealizm

Sürrealizm – XX əsrin bədii mədəniyyətində avanqard cərəyan. Avropa avanqardının sonuncu cərəyanı olan sürrealizm simvolizmin, ekspressionizmin və dadaizmin təsiri altında təşəkkül tapmışdır. O, geniş miqyasda beynəlxalq vüsət tapmışdı. Bu cərəya ...

Video-art

Videoart yalnız kommersiya məhsulu deyil, əksinə, incəsənət məkanında tamaşaçı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Video mədəniyyətinin xüsusiyyətləri şok edici bir video seriyası, həddindən artıq redaktə, Konseptualizm və xüsusi effektlər kimi video sənət ...

Manyerizm

Manyerizm və ya Son İntibah - Avropa incəsənətində İtaliya Yüksək intibah dövrünün son mərhələsinə verilən ad. Manyerizm dövrü 1520-ci illərdən başlamaqla XVI əsrdə barokko dövrü ilə əvəz olunana kimi davam etmişdir. Şimal manyerizmi XVII əsrin ə ...

Protorenessans

Protorenessans - italyan mədəniyyəti tarixinin erkən Renassans dövrü. XIII-XIV əsr İtaliya mədəniyyətində güclü Bizans və qotik ənənələr fonunda yeni sənət xüsusiyyətləri təzahür etməyə başladı ki, bu da gələcək İntibahın başlanğıcından xəbər ver ...

Kubizm

Kubizm - XX əsrin əvvəllərində təsviri incəsənətdə, xüsusilə də rəssamlıqla yaranmış modernist cərəyan. XX əsrin əvvəllərindən Fransada real obyektləri həndəsi fiqurlar kimi təsvir etməsi ilə xarakterizə edilir.

Beynəlxalq qotika

Beynəlxalq Qotika - 14-cü əsrin sonlarında və 15-cü əsrin əvvəllərində Burqundiya, Fransa və İtaliyanın şimalında başlayan Qotik incəsənət dövrüdür. Daha sonra Qərbi Avropa boyunca geniş yayılmışdır və dolayısı ilə 19-cu əsrin sonunda Fransız sən ...

Qotik

Qotik və ya Qotika - özünə xas xüsusiyyəti olan bir sənət anlayışı və yazı şəkli. Qotik yazılar ilk təzyiq sınaqlarında sınanmış, əksəriyyətlə Almanlar tərəfindən istifadə edilən bir yazı stilinin. Qotik sənəti XII əsrin ikinci yarısında Romanesk ...

Brutalizm

Brutalizm - 20-ci əsrin əvvəllərinin müasir memarlıq cərəyanından yaranan və 1950-1970-ci ilin ortalarına qədər davam edən memarlıq cərəyanıdır. Brutalizm öz başlanğıcını ingilis memarları olan Elison və Piter Smitsonun layihələri və teoretik işl ...

Abstrakt ekspressionizm

Abstrakt ekspressionizm - amerikan rəssamlığında II Dünya Müharibəsindən sonra ortaya çıxan və Nyu-Yorkda yaranan rəssamlıq hərəkatı. Abstrakt ekspressionizm termini amerikan rəssamlığına ilk dəfə 1946-cı ildə rəsm tənqidçisi Robert Kotes tərəfin ...

Nailə Allahverdiyeva

Nailə Allahverdiyeva 15 mart 1978-ci ildə anadan olmuş, 1999-cu ildə M.Qorki adına Ural Dövlət Universitetini bitirmişdir. 1998-ci ildə İ.Babaes, E.Krjibitski, İ.Lyapnev gənc sənətşünaslar Assosiasiyasının üzvləri ilə birlikdə Yekaterinburqda yer ...

Orta əsrlər incəsənəti

Orta əsrlər incəsənəti - təqribən 1000 il davam edən Qərbdə sənət tarixi dövrü. Adətən bu termin Avropa, Yaxın Şərq və Şimali Afrikada sənətin inkişafına aiddir. İncəsənət tarixçiləri orta əsr sənətlərini tarixi dövrlərə və mövcud üslublara görə ...

Roman incəsənəti

1066-cı ildə normanların İngiltərəni fəth etməsi ilə başlayan XII əsrdə Qotik incəsənətin ortaya çıxmasına qədər davam edən incəsənət hərəkatı. İngiltərədə Norman üslubu, Avropada isə Roman üslubu olaraq adlandırılır. O dövrdə kilsələr və monastı ...

Termit qaynağı

Termit qaynağı - tozvari metallik alüminium və ya maqneziumun, həmçinin dəmir yanığından ibarət qarışığın qızdırılması üçün istifadə olunan qaynaq üsulu. Alüminium əsasında termitdən istifadə etdikdə birləşdirici detallar oda davamlı metallarla q ...

Baskervillərin iti

Baskervillər iti - Artur Konan Doylun Şerlok Holms haqqında əsərləri seriyasından detektiv povest. Povestin məzmunu macəra xarakterlidir. Povest ilk dəfə 1901-ci ilin avqust ayından 1902-ci ilin aprel ayına kimi" Standart Magazine” aylıq jurnalın ...

Qara pişik (hekayə)

Qara pişik - Edqar Allan Po tərəfindən Qorxu janrında yazılmış hekayə. Əsər 19 avqust 1843-cü il tarixində The Saturday Evening Post qəzetində yayımlanmışdır. Cinayət və zorakılıq motivlərinin üstünlük təşkil etdiyi hekayə, yazıçının digər bir he ...

Qələbəlik adamı (hekayə)

Qələbəlik adamı - Edqar Allan Po tərəfindən 1840-cı ildə yazılmış hekayə. Hekayə adı məlum olmayan şəxsin dilindən danışılır və əsas məzmunu həmin şəxsin London küçələrində bir nəfəri təqib etməsindən ibarətdir.

Morq küçəsində qətl

Morq küçəsində qətl - Edqar Allan Po tərəfindən Detektiv janrında yazılmış hekayə. Əsər 1841-ci ildə Grahams Magazine nəşriyyatında nəşr edilmişdir. Hekayədə C. Auguste Dupin Parisdə iki qadının qəddarcasına öldürməsinin sirrini tapmağa çalışır. ...

Bugünki Manipur (film, 1972)

Manipur dilində çəkilmiş ilk filmdir. Arambam Samarendranın "Tirtha Yatra" pyesinin motivləri əsasında çəkilmişdir. 2018-ci ildə yazılmış Bobbi Vahenqbamın "Bugünki Manipur:İlk Meytey filmi" kitabı eyniadlı filmə həsr olunmuş, kitab 65-ci Milli K ...

Cənab Pundalik (film, 1912)

Şablon:Orphan "Cənab Pundalik" filmi - Rejissor Dadasaheb Tornenin çəkdiyi 1912-ci il Hindistan filmidir. Hindistan kino tarixində ilk filmlərdən biri hesab olunur.

Ələddinin sehrli çırağı (film, 1979)

Kamal Həsən - Ələddin Racinikant - Kamaruddin Cayabxarati - Roşni Şripriya - Cəmilə Qanesan Qardaşları - Mir Qasım SA Aşokan - Cin Savitri - Ələddinin anası Ravikumar - Fəsul Camal VS Raqavan - Cəmilənin atası Sukumari - Aişəümmə PS Virappa - Şah ...

Kömür (film, 2019)

Kömür - ssenari müəllifi və rejissoru azərbaycanlı İsmayıl Münsif, prodüseri isə fransalı Etien de Rikaud olan film. Filmin Azərbaycan türkcəsində çəkilməsi bəzi qadağalara səbəb olub. Film Fəcr kinofestivalında heç bir mükafata layiq görülməyib. ...

Krımlı (film)

Film II Dünya müharibəsi dövründə alman əsir düşərgələrində əsir alınan tatar türk əsirlərinin yaşadıqları insanlıq faciəsinı və çəkdikləri acılardan bəhs edir. Krımda yaşayan Sadıq Turan müharibə başlayınca digər Krım türkləri kimi hərbi xidmətə ...

Qanqubai Kathiavadi (film, 2020)

Qanqubai Kathiavadi - Məşhur rejissor Sancay Lila Bhansali tərəfindən 2020-ci ildə ekranlaşdırılacaq Hindistan bioqrafik cinayət filmidir.Baş rolu Aliya Bhat,Şantanu Maheşvari və Vicay Raaz oynayır.Filmin çəkilişi 2019-cu ildə başlayıb.11 sentyab ...

Ponninin oğlu (film, 2021)

Ponninin oğlu - Mani Ratnam tərəfindən 2021-ci ildə ekranlaşdırılacaq tamildilli Hindistan filmidir.Baş rolu Ayşvariya Ray və Vikram oynayır.Bu filmin Ayşvariya Rayın bu illərdə ən yaxşı nəticələrindən biri olacağı iddia edilir.Filmin çəkilişləri ...

Sinif 83 (film, 2020)

Sinif 83 filmi - Rejissor Atul Sabarval tərəfindən ekranlaşdırılacaq 2020 Netflix internet serialıdır. Serial Unudulmuş ordu serialından sonra Xanın istehsal etdiyi ikinci filmdir.Serial şərəflə və əxlaqla yaşamağa mane olanlarla mübarizə aparan ...

Taxt (film, 2021)

Şablon:Orphan Taxt orjinal:Takht - Karan Cohar tərəfindən 2021-ci ildə ekranlaşdırılacaq Hindistan Tarixi filmidir. Filmin çəkilişləri bu il başlayıb. 25 dekabr 2021-ci ildə kinoteatrlara verilməsi gözlənilir. Baş rolda Ranbir Sinqx, Karina Kapur ...

Tanhaci (film, 2020)

Tanhaci filmi Om Rautun 2020-ci ildə çəkilmiş Tarixi filmidir.Baş rolu Acay Devqan,Kacol Devqan və Saif Əli Xan oynayır.2018-ci ildə başlayan filmin çəkilişi 2020-ci ildə bitib və həmin ilin 10 yanvarı kinoteatrlara verilib.Tənqidçilər tərəfindən ...

Təmizxan (film, 2002)

Təmizxan filmi - Rejissor Məcid tərəfindən 12 aprel 2002-ci ildə kinoteatrlara verilən,Tamil dilində çəkilən Hindistan dedektiv komediya filmidir.Hindistanın ilk dedektiv komediya filmi adını alan Təmizxan filminin baş rolunu Vicay və Priyanka Ço ...

Zamanın keşikçiləri

Zamanın keçikçiləri” incəsənət layihəsi insanlığın qəribə obrazlar tərəfindən izləndiyinə və qorunduğuna inanan heykəltəraş Manfred Kielnhofer tərəfindən yaradılmışdır. Dizayner və fotoqrafı həmişə insanın insanlıq üçün potensial təhlükə mənbəyi ...

İslam qılıncı

İslam qılıncı - 1937-ci ildə İslamın hamisi elan olunan İtaliya siyasətçisi Benito Mussoliniyə verilən əlbəyaxa döyüş silahı.

Florensiya vəftizxanasının tavan mozaikaları

Florensiya vəftizxanasının tavan mozaikaları - Florensiya vəftizxanasının günbəzinin daxilini və apsidalarını bəzəyən mozaikalardır. 1225-1330-cu illərdə məşhur rəssamlar Çimabue, Koppo di Markovaldo, Meliore di Yakopo və Maestro della Maddalenan ...

Aktrisa Janna Samarinin portreti

Aktrisa Janna Samarinin portreti - Fransız impressionist rəssamı Pyer-Ogüst Renuar tərəfindən 1877-cı ildə çəkilmiş rəsm əsəri. Janna Samarinin bu portreti rəssamın bütün yaradıcılığında ən impressionist portretlərdən biri hesab olunur, eyni zama ...

Atropatın Makedoniyalı İsgəndərlə görüşü

Atropatın Makedoniyalı İsgəndərlə görüşü - Azərbaycan rəssamı Əyyub Məmmədov tərəfindən Azərbaycan tarixi mövzusunda çəkilmiş şəkillərdən biridir. Azərbaycan Tarix Muzeyinin zalında nümayiş olunan "Atropatın Makedoniyalı İsgəndərlə görüşü" adlı r ...

Babil qülləsi (rəsm)

Babil qülləsi - Flamand rəssam Piter Breygelin eyni mövzu üzərindən çəkdiyi bir neçə tabloya verilən addır. Tablonun 1563-cü il tarixli iki fərqli versiyası günümüzə çatmışdır. Taxta üzərində yağlıboya ilə çəkilmiş olan bu tablolarda, Əhdi-Ətiq d ...

Bəstəkar Qara Qarayevin portreti

"Bəstəkar Qara Qarayevin portreti" - Azərbaycan-sovet rəssamı, SSRİ xalq rəssamı Tahir Salahov tərəfindən 1960-cı ildə çəkilmişdir. Moskva Dövlət Tretyakov Qalereyasında saxlanılır. Rəsm əsərində məşhur sovet-azərbaycan bəstəkarı, SSRİ xalq artis ...