ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 276

Yurakare dili

Yurakare dili - ölü dilə çevrilmək üzrə olan Boliviya dili. Yurakare dili mərkəzi Boliviyanın Koçabamba və Beni departamentlərində yayılmış, Yurakare xalqı tərəfindən danışılan, təcrid olunmuş dildir. 2004-cü ilin məlumatına görə bu dildə təxminə ...

Suahili dili

Suahili, kisuahili - Suahili xalqının danışdığı dil. Danışanların sayına görə ən böyük bantu dillərindən və Afrika qitəsinin ən əhəmiyyətli danışıq dillərindən biri. Millətlərarası ünsiyyət dili olan suahili Şərqi və Mərkəzi Afrikanın geniş ərazi ...

Altay dili

Altay dili, və ya dəqiq olaraq cənubi altay dili - iki Dağlıq Altay dillərindən biri, altaylıların əsas dili. Rusiya Federasiyasındakı Altay Respublikasının rəsmi dili. 1948-ci ilədək oyrot dili adlanırdı.

Daur dili

Daur dili - daurların dili. Monqol dilləri ailəsinin kidan qrupuna aiddir. Monqol dillərindən daha zəngin fonetikasına görə fərqlənir. Leksika sahəsində mancur, çin dilləri, həmçinin tunqus-mancur dilləridən, xüsusi ilə evenk dilindən xeyli sözlə ...

Arami dili

Arami dili - sami dil ailəsinə mənsub dil. Eramızdan əvvəl VI əsrdən Fars İmperiyasında beynəlxalq dil statusunu əldə etdi. Eramızın VII əsrində arami dilinin yerini ərəb dili aldı. Arami dilinin tarixi qədim, orta və yeni arami dövrlərinə ayrılı ...

Saam dili

Saam dili - Skandinaviya yarımadasının şimal hissəsində, Finlandiyada və Rusiyanın Kola yarımadasında qohum dillər qrupunda danışan saamlar

Fransa dilləri

Fransa bir çox dildən istifadə edir. Eyni zamanda, fransız dili ən çox yayılmış və yeganə rəsmi dildir. Fransanın digər dilləri regional dillərə və mühacirlərin dillərinə bölünür.

Qərbi erməni dili

Qərbi ermənicə, Türkiyə ermənicəsi və ya İstanbul ermənicəsi - hind-Avropa dili olan iki müasir erməni ləhcəsindən biridir. 1915-ci ilə qədər bütün Mərkəzi, Şərq və Cənub-Şərqi Anadolu Bölgələrində danışılırdı. 1915-1917-ci illərdə Erməni deporta ...

Zan dilləri

Zan dilləri, Zanuri və ya Kolxida dili - kartvel dillərinin qolu. Zanuri meqrel və laz dillərindən təşkil olunmuşdur. Bəzi dilşünaslar hesab edirlər ki, bu dillərin hər ikisi də zan dilinin ləhçələridir. Buna baxmayaraq, meqrel və laz dilləri qar ...

Osetin dili

Osetin dili - Hind-Avropa dillərinin hind-fars dilləri qrupunun şərqi-fars yarımqrupuna aiddir, alan və skiflərin dilləri ilə genetik bağlılığı saxlayır. Şimali Osetiyada və Cənubi Osetiyada yayılıb. Danışanların ümumi sayı 450 - 500 min nəfər qi ...

Sardiniya dili

Sardiniya dili İtaliyanın Sardiniya adasının əksər yerlərində danışılan və yazılan Roman dillərindəndir. 1997-ci ildən Sardiniya dili adada danışılan başqa dilləri ilə birlikdə, Sardiniyanın rəsmi dili olmuşdur.

Dunqan dili

Dunqan dili - çin dilində danışan Çin müsəlmanları dunqanların dili. 1862 - 1877-ci illərdə Çinin şimal-qərbində yaşayan çinli müsəlmanların qiyamının yatırılmasından sonra müsair Qırğızıstan, Qazaxıstan və Özbəkistan ərazisinə köşmüş əhalidir. Ç ...

Marşall dili

Marşall dili Malay-Polineziya dillərinə aid olan və Marşall adalarında danışılan dildir. İki əsas dialekti var: Ralik və Ratak.

Ubanq dili

Ubanq dili - Niger-Konqo dilləri ailəsinin Bendi dilləri qrupuna daxil olan dil. Təxminən 11 min nəfər bu dildə danışır. Ubanq dili öz unikal xüsusiyyətinə görə dünyanın digər dillərindən fərqlənir. Belə ki, Nigeriyada eyniadlı kənddə yaşayan bu ...

Çukot dili

Çukot dili və ya luoravetlan dili - Çukot-kamçat dilləri ailəsinə daxil olan çukçaların dilləri. Rusiyanın Çukot Muxtar Dairəsində, Koryak muxtar dairəsində, həmçinin Saxa Respublikasının Nijne-Kolım rayonunda yayılıb. 1989-cu il siyahıyalınmasın ...

Dargin dili

Dargin dilləri - Nax-Dağıstan dillərinin qolu. Darginlərin Rusiyanın Dağıstan bölgəsinin şimal-şərqi dağlıq hissəində darginlərin ənənvi yaşadığı ərazidə - Akuşin rayonunda, Buynak rayonunda, Serokalin rayonunda, Levaşin rayonunda, Daxadyev rayon ...

Erzyan dili

Erzyan dili - fin-uqor dil ailəsi fin-voljsk dil qrupuna daxil olan mordov dillərindən biri, erzyanların dili. Mokşan, rus dili ilə yanaşı Mordoviyanın üç dövlət dilindən biri.

Xantı dili

Xantı dili - Ob və İrtış çayları birləşən ərazidə və Ob çayının orta və aşağı hissəində yaşayan Qərbi Sibir aboregenləri olan xantıların dili. Rusiyada 2002-ci il əhalinin siyahıya alınmasının nəticəsinə görə xantıların sayı 28.7 min nəfərdir. Əs ...

İnquş dili

İnquş dili - Şimali Qafqazda yaşayan inquşların dili. Rusiyada 2010-cu ildə keçirilən siyahıyaalmanın nəticəsinə görə inquş dilində 306 min nəfər danışır. İnquş dili çeçen dilinə yaxındır, onunla birlikdə nax-dağıstan dillərinin nax qoluna daxildir.

Koryak dili

Koryak dili - koryakların dili, paleoziat dillərinin çukot-kamçat ailəsinə aiddir. 1930 - 1940-cı illərdə koryak dili "koryak dili", "nımılan dili" adlanmağa başaldı. Nımılanlar nımnım - kənd oturaq koryaklar, çavçuvenlər isə çavçıvav - köçəri ma ...

Mansi dili

Mansi dili - mansi dilində Vool) çayının adından götürülüb) - mansi xalqının dili. Mansilər fin-uqor dilləri ailəsinin uqor yarımailəsinin ob-uqor qrupuna aiddir. Təxmini hesablamara görə mansi dilini ana dili kimi 37.1 % təşkil edir. Rus dilini ...

Mari dili

Marı dili - fin-uqor dillərindən biri. marılar arasında, əsasən Marı El və Başqırdıstanda yayılıb. Ruslar XX əsrədək onların dilini yanlış olaraq "çeremis dili" adlandırırdılar. Fin-Perm dilləri qrupuna aiddir. Marı Eldən başqa Vyatka çayı sahill ...

Mokşan dili

Имяреков А. К. Мокшанско-русский словар. Саранск, Мордовское книжное издательство, 1953, с. 127. Щанкина В. И. Мокшень-рузонь валкс - Русско-мокшанский словарь. Саранск, Мордовское книжное издательство, 1993, с. 448. Поляков О. Е. Учимся говорить ...

Mordov dilləri

Mordov dilləri - Ural dil ailəsinin fin-uqor dillərinin fin-volqa dilləri qrupuna aiddir.Mordov dilləri qrupuna iki dil daxildir - mokşan dili və erzyan dili. Mordov dilləri Rusiya ərazisində Mordoviyada, Çuvaşistanda, Tatarıstanda, Başqırdıstand ...

Nenes dili

Nenes dili - nenlərin dili olub, samodi dillərinə aiddir. 22 min nəfərə qədər daşıyıcısı var. Kola yarımadasından Yenisey çayına qədər ərazidə yayılıb. Ənənəvi olaraq tundra və meşə dialektlərinə böğlünür. Son dövrlərdə onlar iki müstəqil dil: ne ...

Nivx dili

Nivx dili və ya gilyak dili - nivxlərin dili, Saxalin adasının şimal hissəsində и в бассейне реки Amqun çayının sahillərində yaşayırlar. Adı xalqın adından götürülüb. Əvvəllər dilin adı tunqus-mancur dillərindən götürülən "gilyak" sözü ilə adlanırdı.

Veps dili

Veps dili - Veps xalqının ana dili. Veps dili Rusiya Federasiyasında danışılan fin mənşəli üç dildən biridir. 1989-cu ilə olan məlumata əsasən 12.500 nəfər veps dilindən ana dili kimi istifadə etmişdir. Yalnız Kareliya Respublikasında rəsmi statu ...

ABŞ ədəbiyyatı

ABŞ ədəbiyyatı - ABŞ-da ədəbiyyat. XVIII əsr və XIX əsrin əvvəllərində Amerika incəsənəti və ədəbiyyatı öz mənşəyini böyük hissəsini Avropadan aldı. Nataniel Hotorn, Edqar Allan Po və Henri Devid Toro kimi yazıçılar XIX əsrin ortalarına qədər səc ...

Böyük Getsbi

Böyük Getsbi və ya Möhtəşəm Getsbi - amerikalı yazıçı Frensis Skott Fitsceraldın romanı. Amerika ədəbiyyatında "Caz dövrünü" tipik əks etdirən bu roman 10 aprel 1925-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Roman amerika modernizminin əhəmiyyət kəsb edən əsər ...

Holden Kolfild

Holden Kolfild - amerikan yazıçı Cerom Selincerin Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan adlı romanının əsas qəhrəmanı. Bu obraz gənclərin etirazının və nonkomformizminin əsas simvoluna çevrilmişdir. Bu adda personaj ilk dəfə olaraq Selincerin 1941-ci ild ...

Uolden, yaxud meşədə həyat

"Uolden, yaxud meşədə həyat" amerikan filosofu və şairi Henri Devid Toronun əsas əsəri. Ralf Uold Emersonun transsendentalizm ideyalarını dərindən dərk etmiş 27 yaşlı Toro 1845-ci ilin yazında, cəmiyyətdən təcrid olaraq fikrini insanın özündə və ...

Alban xalq poeziyası

1830-cu ildə serbiyalı filoloq Vuk Karaciç Jurakovats kəndində Peç şəhərin yaxınlığında yaşayan Dovika Obadoviçdən 12 alban mahnısı və bir tapmaca yazmışdı. Alban renessansı Rilindiya zamanı şifahi ədəbiyyat, zəngin mədəni dəyərlər ölkənin identi ...

Albaniya ədəbiyyatı

Albaniya ədəbiyyatı - Müasir Albaniya ərazisində və onun sərhədlərindən kənarda formalaşmış ədəbiyyat. Alban xalq ədəbiyyatı epik qəhrəmanlıq dastanları, tarixi və lirik nəğmələr, mərasim nəğmələri, atalar sözü və s. ilə zəngindir.

Cuneus Prophetarum

Cuneus Prophetarum - alban filosof Pyeter Boqdaninin yazdığı fəlsəfi, ilahiyyat və elmi traktatı. 1685-ci ildə Padua şəhərində alban və latın dillərində dərc olunmuşdur. Erkən alban ədəbiyyatının ən görkəmli əsəri sayılır.

Meşari

Meşari - alban dilində çap edilmiş ilk kitab. Hal-hazırda tək bir nüsxəsi mövcuddur. Kitab 188 səhifədən ibarət olmuşdur və yazılar səhifələrdə iki sütunla yazılmışdır.

Gənc Verterin iztirabları

Gənc Verterin iztirabları İohann Volfqanq Göte 1774-cü ildə məktublar formasında yazdığı sentimental romandır. Romanda alman reallığının fonunda intihar edən qəhrəmanın faciəli həyatı təsvir edilir. Bu roman Hötenin "Qöts fon Berlihinqen" dramınd ...

Henrix Mann

Henrix Mann - Alman ədəbiyyatının məşhur söz ustası - yazıçı, publisist. Əsərlərində bir çox siyasi və sosial mövzulara toxunmuşdur. Təsadüfi deyil ki,onun zəngin irsində publisistika xüsusi yer tutur. Tomas Mannın böyük qardaşıdır.

Avstriya ədəbiyyatı

Avstriya ədəbiyyatı - Avstriyalı şair və yazıçıların Avstriya mədəniyyətinə, eləcə də dünya mədəniyyətinə bəxş etdikləri ədəbi-mədəni fikrin ən yaxşı nümunələri.

ATV Kitab

17 oktyabr, 2015-ci ildə Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio şirkəti ilə Parlaq İmzalar nəşriyyatı arasında əməkdaşlıq memoarandumu imzalanaraq "ATV Kitab" layihəsinə start verilib. 9 mart, 2015-ci il tarixində Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş ...

Qızıl qələmlər

Qızıl qələmlər - Azərbaycanda ədəbi cəmiyyət. "Qızıl qələmlər" ədəbi cəmiyyəti 1925-ci ilin dekabr ayında Bakıda yaranmışdır. Gənc yazıçılar" Kommunist” qəzeti ətrafında birləşərək" Gənc qızıl qələmlər cəmiyyəti”ni təşkil edirlər." Gənc qızıl qəl ...

Başqırdıstan ədəbiyyatı

Başqırdıstan ədəbiyyatı - Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan Respublikasında başqırd şair və yazıçıların Başqırdıstan mədəniyyətinə, eləcə də dünya mədəniyyətinə bəxş etdikləri ədəbi-mədəni fikrin ən yaxşı nümunələri.

Belarus ədəbiyyatı

XX əsrin 2-ci yarısında Belarus yazıçılarının yaradıcılığında müharibə mövzusu başlıca yer tuturdu. Roman janrında epik meyillərin güclənməsi M. Lınkovun" Unu dulmaz günlər” 1948–58 tetralogiyası və İ. Melejin" Minsk istiqaməti” 1949–52 romanında ...

Belçika ədəbiyyatı

Belçika ədəbiyyatı – Belçika şair və yazıçıların Belçika mədəniyyətinə, eləcə də dünya mədəniyyətinə bəxş etdikləri ədəbi-mədəni fikrin ən yaxşı nümunələri. Belçika Avropanın "kiçik ölkə"lərindən biri olmasına baxamayaraq, bu ölkə dünya ədəbiyyat ...

Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi

Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi - müasir Avropa xalqlarının bir çoxunun folklorunda təsadüf edilən şifahi xalq yaradıclığı materialı və motivləri əsasında yazılmış bir əsərdir. Bu əsər XIX əsr Belçika ədəbiyyatının ən milli və realist nümunəl ...

Benqal ədəbiyyatı

Benqal ədəbiyyatı - benqal dilində ədəbiyyat. Cənubi Asyia ədəbiyyatlarından biri. Benqal ədəbiyyatının ən qədim abidələrindən" Çaryagiti” buddist məzmunlu mənzum mətnlərdir. Müsəlman fəthindən sonrakı ilk dövrlərdə yazılı abidələr demək olar ki, ...

Növlərin mənşəyi

Növlərin mənşəyi. - Çarlz Darvin 1859-cu ildə çap olunmuş əsəri. Əsərin ingiliscə ilk adı -dır. Bu ad dilimizə olaraq tərcümə edilir. Lakin 1872-ci ildə Darvin əsərin adını dəyişərək, yəni adını verdi.

Kimyagər (roman)

Əsərdə Santyaqo adlı gəncin simasında insanın seçdiyi yol, heç bir çətinliyə baxmadan bu yolla getməyin yaranışın qayəsi olması əks olunub. Əsərdə, Şərq fəlsəfi fikrində qırmızı xətlə keçən" vəhdəti-vücud” dünyagörüşünün bədii təcəssümü kimi, ins ...

Veronika ölməyə qərar verir

Veronika ölməyə qərar verir - Paulo Koelyo tərəfindən 1998-ci ildə nəşr etdirilmiş romandır. Romanda 24 yaşlı sloveniyalı qız Veronikanın həyatından bəhs olunur. İstədiyi hər şeyi əldə etmiş Veronika ölməyə qərar verir. Əsərdə qismən Koelyonun şə ...

Şərab ölkəsi

Çin. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlləri. Çzyüqo adlı şəhərə dedektiv Din Qouer təşrif buyurur ki, yayılmış bəzi xəbərlərin doğru olub olmadığını araşdırsın. Belə ki, deyilənə görə yerli məmurlar aşbazlara balaca uşaqları bişirtdirərək yeyirlər. B ...

99 frank (roman)

99 frank - fransız yazıçısı Frederik Beqbederin 2000-ci ildə dərc edilmiş romanı. Romanın adı onun Fransadakı satış qiyməti ilə üst-üstə düşür. Roman dərc edildiyi ildə Fransada satışların liderinə çevrilmişdi.