ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3

Salavat Yulayev

Salavat Yulayev 16 iyun 1754-cü ildə anadan olmuşdu. Şeytan-Kuday kəndində yaşam sürən tarxan ailəsindən idi. Çelyabinsk vilayəti əhalisi Puqaçov üsyanına qoşulurdu. Üsyanın nüvəsini başqırdlar və digər türk xalqları təşkil edirdi. Bu üsyan Salav ...

Əsgər xan Xançobanlı

1756-cı ildə Şamaxıda Məhəmmədsəid xan Xançobanının və Firəngiz xanımın ö. 1776 övladı olaraq dünyaya göz açmışdı. Fətəli xan 1787-ci ildə Şirvanı işğal edəndə qardaşları ilə əvvəl Qarabağa sonra Osmanlıya qaçmışdılar. Abbasqulu ağa Bakıxanovun y ...

Hacı Məhəmmədcəfər Məczub

Hacı Məhəmmədcəfər bəy 1756-cı ildə Həmədan əyalətinin Kəbudər Ahəng şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Hacı Məhəmmədcəfər bəy şair idi. Məczub təxəllüsü ilə klassik üslubda şeir yazırdı. O, 1823-cü ildə Təbriz şəhərində ...

Qoca Hüsrəv Mehmed Paşa

Halil İnalcık," Hüsrev Paşa”, İA, V/1, s. 609-616. Mustafa Selâhaddin, Bir Türk Diplomatının Evrâk-ı Siyâsiyyesi, İstanbul 1306, s. 20-23. C. M. Farlane, Constantinople in 1828, London 1829, tür.yer. Rifat Paşa, Müntehabât-ı Âsâr, İstanbul 1290, ...

Məhəmmədsalah хan

Muğanlı Məhəmmədsalah xan və ya Qalaqayınlı Məhəmmədsalah xan - Şahsevən elinə mənsub olan xan, sərkərdə.

Kiçik Hüseyn Paşa

Əslən çərkəz olub, 1757-ci ildə dünaya gəlmişdir. Silahdar İbrahim Paşanın köləsi ikən 1767-ci ildə Şahzadə Mehmedin doğulması münasibətilə Sultan Mustafaya hədiyyə edildi. Ancaq şahzadənin 5 yaşında vəfat etməsiylə, sultanın digər oğlu Şahzadə S ...

Səadətyar xan Rəngin

Azərbaycan xalqının Hindistanda yaşayıb yaratmış oğullarından biri şair Səadətyar xan Rəngin 1767-1835. Atası, Təhmasibqulu bəy, xan Etiqat Cəng Nadir şah Qırxlı-Avşarın ordusuyla Hindistana getdi. Orda ordu başçısı oldu. Müqiməddövlə ləqəbini da ...

Şeyx İbrahim Şiləvari

Şeyx İbrahim Şiləvari - 1757-ci ildə Lənkəranın Şiləvar kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Lənkəran şəhərindəki mollxanalardan birində almışdır. Ona məxsus olan və hazırda Lənkəran rayonunun Şilvar kəndində saxlanılan ona məxsus "Qurani-Kəri ...

Şeyx Qalib

Şeyx Qalib, İstanbul) - Osmanlı şairi, sufi cərəyanının nümayəndəsi. Şeyx Sufi Mövlavilik ordeni. Şair İsmət Özelin fikrincə, Qalib Allahı deyil, insanı kainatın mərkəzində yerləşdirən ilk türk yazıçılarından idi.

İmamqulu xan Qasımlı-Avşar

İmamqulu xan Rzaqulu xan oğlu 1758-ci ildə Urmiya şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. 1772-ci ildə Urmiyanın hakimi olmuşdu. Avşar elinin və Qasımlı oymağının böyükləri Kərim xan Zəndə məktubla müraciət edib, onun hakimiyy ...

Əndərunlu Fazil

Əndərunlu Fazil - XVIII əsrdə yaşamış osmanlı divan şairlərindən biri. Əndərun məktəbində təhsil aldığı üçün özünə Əndərunlu təxəllüsünü götürmüşdür. Osmanlı İmperiyasında qadağan edilərək əsərləri toplanan ilk şair olaraq tarixə keçmişdir. Əndər ...

Məhəmmədəli Hüseynzadə

Axund Məhəmmədəli Hüseynzadə - Qafqaz müsəlmanlarının ilk şeyxülislamı. 1823-cü ildə Zaqafqaziya şiələrinə dini başçılıq etmək üçün Rusiya imperiyası tərəfindən təsis edilən ilk şeyxülislam rütbəsinə təyin edilib. O, Azərbaycan publisisti, rəssam ...

Məhəmmədhəsən xan (Şəki xanı)

Atası Məhəmmədhüseyn xan Şəki xanı olduğu zamanlarda, atasının əmisi Hacı Əbdülqadir 1770-ci ildən başına bir dəstə yığıb, Qanıx çayının Kür çayına qovuşduğu yerdə - "Dardoqqaz" adlanan yarımadada, məskən salmış və Məhəmmədhüseyn xana qarşı silah ...

Şərifzadə Ataullah Mehmed Əfəndi

Şərifzadə Ataullah Mehmed Əfəndi - Osmanlı alimi və şeyxülislamı. Atası Mehmed Şərif Əfəndi özü kimi şeyxülislam olmuşdur.

Aişə Səniyəpərvər Sultan

Doğum tarixi tam olaraq bilinməsə də, 1680-ci ildə dünyaya gəldiyi düşünülür. Bəzi mənbələrdə bolqar əsilli, bəzi mənbələrdə isə çərkəz əsilli olduğu qeyd olunur. Saraya nə vaxt alındığı məlum olmasa da, 1775-ci ildə Sultan Əbdülhəmidə təqdim edi ...

Xristian Henrix Person

Commentarius, Schaefferi fungorum Bavariae indigenorum icones pictas, differentiis specificis etc. illustrans lat. Erlangen, 1800 Observationes mycologicae lat. Commentatio de fungis clavaeformibus lat. Leypsiq, 1797 Tentamen dispositionis method ...

IV Ümmə xan

Ümmə xan əsl adı Ömər xan IV Məhəmməd nutsal oğlu 1761-ci ildə Dağıstanın Xunzax aulunda anadan olmuşdu. Ailə təlim-tərbiyəsi almışdı. Doğma Avar dilindən başqa Azərbaycan, Ərəb və Ləzgi dillərini də bilirdi. Ümmə xan 13 yaşında atasının taxtına ...

Ağa Hüseyn Arif

Ağa Hüseyn Təbriz şəhərində anadan оlmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili görmüşdü. Şair idi. Arif təxəllüsü ilə incə təbli şeirlər yazırdı. İbrahimxəlil xan Cavanşirin Təbrizə yürüşünü şeirlərində pisləmişdi. Ağa Hüseyn Arif bu yürüşlə bağlı yazırdı: ...

Məkkəyizadə Mustafa Asım Əfəndi

1762-ci ildə İstanbulda dünyaya gəlmişdir. Atası I Əbdülhəmid və III Səlim səltənətlərində şeyxülislam olmuş Məkkəyi Mehmed Əfəndidir. Atasından və dönəmin digər alimlərindən dərslər aldıqdan sonra 1785-ci ildə müdərris oldu. Bir çox mədrəsələrdə ...

İbrahim bəy Baharlı

İbrahim bəy Mirzə Vəli bəy oğlu Baharlı 1763 ildə Şuşada anadan olmuşdur. O, Mirzə Vəli bəyin ikinci oğul övladı idi. İbrahim bəy ilk təhsilini atasından almış, sonralar xüsusi mədrəsə təhsili görmüşdür. Mədrəsədə təhsil aldığı illərdə İbrahim bə ...

Qasım xan Xançobanlı

1763-cü ildə Ağsuda doğulub. Məhəmmədsəid xanın və Mahpəri xanımın ö. 1790 oğlu idi. Qasım xan da ömrünün ilk hissəsini qardaşı Əsgər xan və əmisi оğlu Mustafa xanla sırayla Şəki xanı Məhəmmədhəsən xanın əsirliyində, Qarabağda və Osmanlı torpağı ...

Mehmed Səid Qalib Paşa

Fatîn, Tezkire, s. 310 vd. Memduh, Asvâtü’s-sudûr, İzmir 1328, s. 67. Şânîzâde, Târih, I, 109 vd., 139; II, 83 vd., 213, 221. Sicill-i Osmânî, III, 615-616. a.mlf., Histoire de l’Empire ottoman, Paris 1844, II, 314, 316. Uzunçarşılı, Karesi Meşâh ...

Nəsib sultan Şəmsəddinli

Nəsib sultan 1763-cü ildə Şəmsəddin mahalının Öysüzlü obasında anadan olmuşdu. Əli Sultandan sonra mahal başçısı olmuşdu. Sisiyanov Gəncəyə hücum edəndə 700 atlı ilə ona qoşulub Cavad xana qarşı vuruşur. Nəsib sultan Gəncə hakiminə qarşı Qazax ağ ...

Əbülfət xan Cavanşir

Əbülfət xan Tuti Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl saray təhsili görmüşdü. Özünü tanıyandan saray işlərində atasına kömək еdirdi. 1796-cı ildə qraf Valerian Zubov çoxsaylı rus qoşununun başında Azərbaycana gəlir. Kür çayının yaxasında düşər ...

Davud Paşa (Məmlük sülaləsi)

İraq bu dövrdə rəsmi olaraq Osmanlı İmperiyasının bir hissəsiydi, lakin əməldə muxtar bir dövlət kimiydi. Məmlüklər əvvəlcə İslamı qəbul etmiş və Osmanlı İmperiyasında hərbi və inzibati vəzifələrə təyin edilmiş azad qullarıydı. Məmlük hökmdarları ...

Jozef Bonapart

Jozef Bonapart -), Napoleon Bonapartın ən böyük qardaşı. Qardaşı tərəfindən 1806-1808-ci illər arasında Neapol Kralı və 1808-1813-cü illər arasında da İspaniya kralı elan olunmuşdur. Napoleon Bonapartın devrilməsindən sonra Jozef özünü Survillier ...

Mustafa xan (Şamaxı xanı)

Mustafa xan Ağası xan oğlu Şamaxı şəhərində anadan olmuşdu. О xeyli qaçqın həyat sürdükdən sоnra 1792-ci ildən xanlıq kürsüsünə sahib оldu. Bir zaman Azərbaycan xanlıqlarına və xanlarına qənim kəsilmiş Fətəli xan Qubalının əlindən canını götürüb ...

Tekumse

Tekumse 1768-ci ildə müasir Ohayo ştatının ərazisində olan Sayoto çayının yerləşdiyi yerdə anadan olmuşdur. Onun atası, Paksinvo Fransız-hindu müharibəsində iştirak etmişdir. O, Poynt-Plezant adlı yerdə öldürülmüşdür. Ağ insanlar 1774-cü ildə Dan ...

Dürrizadə Abdullah Əfəndi

Dürrizadə Abdullah Əfəndi - Osmanlı alimi, şair və şeyxülislamı. Məşhur üləma ailəsi Dürrizadələrə mənsub olub, I Mahmudun şeyxülislamlarından Dürri Mehmed Əfəndinin nəslindəndir.

Aleksandr Baqrationi

Aleksandr Baqrationi gürc. ალექსანდრე, rus. Александр Ираклиевич, 1770, Kartli-Kaxetiya krallığı – 1844, Təbriz) - Gürcü şahzadəsi, II İraklinin oğlu.

II Mirzə Məhəmməd xan

II Mirzə Məhəmməd Xan 1770-ci ildə Məlik Məhəmməd xan və Quba xanı Fətəli xanın bacısı Xədicə Bikənin ailəsində anadan olmuşdur. Bakı xanlığının qurucusu olan babası Mirzə Məhəmməd xanın adıyla adlandırıldı. Atası həcc ziyarətinə getdiyi və taxt- ...

Hacı Məhəmmədhüseyn xan İsfahani

Hacı Məhəmmədhüseyn xan İsfahan şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Sədr-əzəm Mirzə Məhəmmədşəfi Mazandaranindən sonra, 1819-cu ildə Qacarlar dövlətinin vəziri-əzəmi təyin olunmuşdu.Əminüddövlə ləqəbini daşıyırdı. 1816-cı ...

Baba bəy Şakir

Baba bəy Şakir Qarqar çayının sahilində, qədim Mehriban kəndində dünyaya gəlib. Araşdırmalarda, xüsusilə də Mir Möhsün Nəvvabın təzkirələrində, Firidun bəy Köçərlinin əsərlərində o, "Mehribanlı Baba bəy" kimi təqdim edilir. Baba bəy Şakirin həyat ...

Rüstəm bəy Cavanşir

Qasım bəyin yеddinci oğlu Rüstəm bəy Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. Mеhdiqulu xanın sеvimli bəylərindən sayılırdı. Xan hara gеdirdisə Rüstəm bəyi özündən ayırmırdı. O, divanxanada möhrdar vəzifəsində xidmət еdirdi. Rüstəm ...

Qomis Jardin

Joze Qomis di Voskonselus Jardin - Braziliyalı həkim, həmçinin hərbi və siyasi xadim. Farrapus müharibəsinin əsas fiqurlarından biri, Riu-Qrandi-du-Sulun müstəqilliyinin tərəfdarı. Riu-Qrandi Respublikasının ikinci prezidenti.

Qüdsi Vənəndi

Qüdsi Vənəndi, Mir Əbdürrəhim, Hacı Mirzə Ağarəhim Qüdsi Vənəndi - azərbaycanlı şair. XIX əsrdə yaşamış Ordubad şairlərindən biri. Klassik poeziya və aşıq şeiri formalarında əsərlər Ordubaddakı "Əncüməni-şüəra" ədəbi məclisinin fəal üzvlərindən b ...

Məhəmmədqulu Salik Ordubadi

Hacı Mirzə Ağarəhim Qüdsi Vənəndi - Əncüməni-şüəra məclisinin fəal üzvlərindən və ilk rəhbərlərindən biri

Simon de Sismondi

Simon de Sismondi isveçrə mənşəli fransız iqtisadçısı və tarixçisidir. O, 1773-cü ildə doğulmuş, 1842-ci ildə vəfat etmişdir. Sismondinin sosial-iqtisadi baxışlarının inkişafı iki mərhələyə bölünür. Birinci mərhələdə o, A.Smitin davamçısı və təbl ...

Hüseynqulu xan (Bakı xanı)

Huseynqulu xan I Mirzə Məhəmməd xanın nəvəsidir. Hüseynqulu xan 1792-ci ildə əmisi Məhəmmədqulu xanın vəfatından sonra taxta cıxmışdır. O, yeznəsi Qasım bəy Mansurxan bəy oğlunun və digər yaxın bəylərin köməyi ilə hakimiyyətə gəlib, 14 il, 1806-c ...

Mirzə Əbülqasim İrəvani

İrəvan bölgəsinin görkəmli simalarından biri də həkim Mirzə Əbülqasim İrəvanidir. O, "Məfaxer-e Azərbaycan" kitabında belə təqdim olunur: "Mirzə Mə- həmməd İrəvaninin oğlu həkim Mirzə Əbülqasim Azərbaycanın adlı- sanlı şəxslərindən olub. O, yenil ...

Mustafa ağa Arif

Mustafa ağa Şıxı ağa oğlu 1774-cü ildə Qazax mahalının Şıxlı kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə şərq dillərini, ilahiyyatı, fəlsəfəni öyrənmişdi. Mustafa ağa şair idi. Arif təxəllüsü ilə xoştəb şeirl ...

Əhməd bəy Hali

Əhməd bəy Xudadad xan oğlu 1775-ci ildə Bərgüşad mahalının Hal kəndində anadan olmuşdu.İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra Şuşa şəhərində mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. Əhməd bəy şair idi. Hali təxəllesi ilə xoştəb şeirlər yazır ...

Ərzurumlu Əmrah

Əmrah Ərzurumlu Tənbura kəndində dünyaya gəlmişdir. Doğum ili müəyyənləşdirilməyib. Müxtəlif nəşrlərdə doğum ili 1777, 1781, 1815 və 1820-ci illər kimi göstərilir. Ölüm tarixi daha dəqiqdir. Əmrah 1860-cı ildə Niksarda vəfat etmişdir.

Təklə Baqrationi

Təklə 1776-cı ildə anadan olmuşdur. Atası Kartli-Kaxetiya çarı II İrakli, anası isə Dadianilər sülaləsindən olan Darican Dadianidir. Döyüşkən xarakterinə görə ona "Təklə-oğlan" gürc. თეკლე-ბიჭ ləqəbi verilmişdir. O, 7 sentyabr 1800-cü ildə Gürcüs ...

Lorenzo Bartolini

Lorenzo Bartolini, Vaiano, Florensiya) - neoklassisizmi sentimental dindarlıq yükü və təbii incəliklərdən ilhamlanan italyan heykəltəraşdır. Florensiyalı çağdaşlarından fərqli olaraq Antonio Kanovadan yox İtalyan İntibah dövrü heykəllərindən ilha ...

Jozef Lui Gey-Lüssak

Jozef Lui Gey-Lüssak 6 dekabr 1778-ci ildə Fransada doğulmuşdur. Onun babası tibb işçisi, atası isə hüquqşünas olmuşdur. O fransız dilindən başqa italyan, ingilis və alman dillərini də çox gözəl bilmişdir. K.L.Bertollenin tələbəsi olmuşdur. Atom- ...

Şeyxəli xan (Quba xanı)

Şeyxəli xan Fətəli xan oğlu Quba şəhərində anadan olmuşdur. 1791-ci ildən Qubada hakimiyyətə gəlmiş Şeyxəli xan əvvəlki siyasəti kökündən dəyişərək Ağa Məhəmməd şah Qacarla dostluq əlaqələri yaratmış, onun müttəfiqinə çevrilmişdi. Rus qoşunları 1 ...

Əlimurad xan Zənd

Kərim xan Zəndin ölümündən sonrа Mərkəzi İrаndа Zəndlər sülaləsinin nümаyəndəsi Əlimurаd хаn hаkimiyyəti ələ keçirmişdi. Lаkin o öz hаkimiyyətini möhkəmləndirə bilmirdi. Çoхlаrı Əlimurаd хаnı İrаn hökmdаrı kimi tаnımаq istəmirdilər. Bunа görə Əli ...

Ağabəyim ağa

Ağabəyim ağa – 1832, Tehran) - azərbaycanlı şairə, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qızıdır, Qacar şahı Fətəli şahın xanımı.

Mehmed Əmin Rauf Paşa

Mehmed Əmin Rauf Paşa - II Mahmud və Sultan Əbdülməcidin səltənətlərində 5 dəfə - ümumilikdə 14 il 7 ay 28 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.