ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300

Qaraçı qızı

Qaraçı qızı – tanınmış ispan yazıçısı Migel de Servantes Saavedra nın yazdığı Nəsihətamiz hekayələr əsərinin tərkibinə daxil hekayə. Hekayə Azərbaycan dilinə Səkinə Hüseynova və Fərhad Əliyev tərəfindən tərcümə edilib.

Bir qadın düşməni

Çox xoş və baxımlı, baxımlı olduğu qədər də gözəl hər istədiyini əldə etməyə vərdiş etmiş bir qızın sevgiyə hər zaman yad olan bir adama yaxınlaşmaq istəyi.

Dəli qurd

Roman, Osmanlı imperiyasında olan hadisədən bəhs edir. Osmanlıda çoxhakimiyyətlilik dövründə taxta namizədlərdən biri olan İsa bəy, gücünü itirməyə başlayınca xanımı Bala Xatunu adamlarından biri olan Çakıra əmanət edir və onu qaçırmasını istəyir ...

Ruh adam

Ruh adam - məşhur türk şairi, yazıçısı, tarixçisi və türk millətçiliyinin ideoloji rəhbərlərindən biri olan Hüseyn Nihal Atsızın romanlarındandır. Atsızın digər romanlarının əksinə olaraq simvolizmi mənimsədiyi əsəridir. Qədim türkcə əsərin izahı ...

Türkmən dastanları

Türkmən şifahi xalq ədəbiyyatının ən geniş yayaılmış janrı dastanlardır. Türkmənlər bu janrı" dessan”," epos”," anonim dessan”," avtorlu dessan” və s. kimi terminlərlə adlandırırlar. Beymuhammet Ataliyeviç Garriyev1947-ci ildə dastanları belə təs ...

Genci-monoqatari

"Genci-monoqatari" romanı yalnız yapon ədəbiyyatının deyil, həm də dünya ədəbiyyatının klassik nümunələrindəndir. Bu əsər Heyyan dövrünün zirvəsidir, bu dövrün kamil bədii təfəkkür məhsuludur, Heian aristokratiyasının şah əsəridir. Yaponlar üçün ...

İse-monoqatari

"İse-monoqatari" IX əsr yapon povestidir. Bu povestin məzmunu şair şahzadə Arivara Nariharanın adı ilə bağlıdır və bu əsərin müəllifliyi ona istinad edilir. Povest 125 xırda prozaik parçalardan ibarətdir və bu parçalar şeir parçaları ilə müşayiət ...

Qunki

"Qunki" hərfi mənada "hərbi təsvir" deməkdir. Bu janrı Kamakura dövrünün hərbi hadisələrini təsvir edən əsərləri belə adlandırırdılar. "Qunkilərin" bir hissəsi O zamankı Heyyan dövründəkinə uyğun olaraq əsərin predmetinə, mövzusuna görə seçilir. ...

Nihon Şoki

Tarixçilər Nihonşoki adlanan bu xronikanın yaranmasında yeddi mənbədən istifadə olunduğunu da qeyd edirlər. Bu mənbələr aşağıdakılardan ibarətdirː Yerli, lokal hadisələr, rəvayətlər; Bu və ya başqa hadisələr haqqında şəxsi mülahizələr; Hakim sara ...

ABŞ Milli Biblioqrafiyası

Yaranma tarixi kitab ticarəti firmaları olan Bauker və Uilson firmalarının adı ilə bağlıdır. 1847-ci ildən başlayaraq bir sıra jurnallarda yeni kitablar haqqında məlumat əks etdirən daimi bölmə yaranır. 1872-ci ildən bu günə kimi davamlı işıq üzü ...

Çingiz Abdullayevin biblioqrafiyası

Çingiz Abdullayevin biblioqrafiyası - Azərbaycanlı yazıçı Çingiz Abdullayevin biblioq Çıraq, 2003 Dərdimə şərik ol. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2012 Bağdadlı əlaqələndirici. Bakı: Çıraq, 2006 Qərb bürküsü kitab. Bakı: Qanun; Əli və Nino, 2013 Hammu ...

Əbülfəz Rəcəblinin biblioqrafiyası

Əbülfəz Rəcəblinin biblioqrafiyası - Talış əsilli Azərbaycan alimi; türkoloq; ümumi dilçi; filologiya elmləri doktoru; professor Əbülfəz Rəcəblinin kitab, elmi, publisist məqalə və rəhbəri olduğu dissertasiyalar.

Hamlet İsaxanlı. Biblioqrafiya

"Biblioqrafiya. Hamlet İsaxanlı. Alim, Qurucu, Şair" kitabı - 2010-cu ildə Xəzər Universiteti Nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Kitab ikidillidir, eyni məlumatlar əvvəlcə azərbaycanca, sonra isə ingiliscə verilmişdir. Azərbaycan variantında əsərl ...

İvlin Vonun biblioqrafiyası

Sevimli biri” / ing. The loved one, 1948; "Bir ovuc toz" / ing. A handful of dust, 1934; "Tənəzzül və süqut" / ing. Decline and Fall, 1928; Silahlanan insanlar” / ing. Men at arms, 1952; "Sensasiya" / ing. Scoop, 1938; Qilbert Pinfoldun qəzəbi” / ...

Rövşən Abdullaoğlunun biblioqrafiyası

Görüntülər İnsan dünyadan əvvəl Ariflərin irfani məqamları O Xüsusiyyətlər İlk Kitab Hikmətin əvvəli İnsan dünyadan sonra Bəla və Səbir Mərifət İnsan dünyadan sonradan sonra

Uilyam Somerset Moemin əsərlərinin siyahısı

Uilyam Somerset Moem - Böyük Britaniya dramaturqu, romançısı və qısa hekayə müəllifidir. Atasının işlədiyi Böyük Britaniyanın Parisdəki səfirliyində anadan olan Somerset Moem 10 yaşında yetim qalmışdır. Buna görə də onun qayğısına əmisi qalmışdır ...

Min bir gecə (balet)

Min bir gecə - 1979-cu ildə yazılmış iki hissəli balet. Baletin musiqisi Fikrət Əmirov, librettosu isə "Min bir gecə" nağılları əsasında Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyovlar tərəfindən yazılmışdır. Baletin premyerası 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Ak ...

Şəhrizadə (Rimski-Korsakov)

Şəhrizadə – Nikolay Rimski-Korskov tərəfindən 1888–ci ildə bəstələnmiş op. 35 simfonik süita. Əsər daha sonra balet üçün uyğunlaşdırılmışdır. Əsər qədim ərəb nağılları toplusu olan "Min bir gecə"nin motivləri əsasında yazılmışdır və bəzən Ərəb Ge ...

Burlesk

Burada komik effekt mövzunun onun ifadə tərzinə uyğun gəlməməsi üzərində qurulur. Burleskdə yüksək ali mövzu kinayəli tərzdə, parodiya şəklində, bəsit bayağı mövzu isə, əksinə, yüksək üslubda işlənir. Burlesk nümunəsi olan" Siçanlarla qurbağaları ...

Cünk

Cünk - XX əsrin əvvəllərinə qədər ədəbiyyat həvəskarları tərəfindən tərtib edilən poeziya antologiyaları - əlyazma kitabları. Cünk sahibinin ədəbiyyata bələdliyi, şəxsi zövqü, savadı, ədəbi mənbələrə bələdliyi, nəhayət, hansı regionda yaşaması on ...

Gözəlləmə

Gözəlləmə – gözəllərin vəsfinə həsr edilən aşiqanə məzmunlu qoşma. Adından göründüyü kimi əksərən qoşma və müxəmməs formalı gözəlləmələrdə qadın və qızların zahiri cazibədarlığı, yaraşığı, ağıl və mərifəti təsvir, onlara hörmət və məhəbbət duyğul ...

Heca vəzni

Heca vəzni - misralarda heca saylarının bərabərliyinə və ahəngdar bölgülənməyə əsaslanan şeir vəzni. Əksər dünya xalqlarının şeirində işlənmişdir. Heca vəzninin ən mühüm şərti ölçüdür. Xüsusən kiçik ölçülü şeirlərdə üçhecalıqlardan, səkkizhecalıq ...

Xalq oyun-tamaşaları

Xalq oyun-tamaşaları - Xalq dramlarının yaranmasında aşıq sənəti və mərasimlər böyük rol oynamışdır. Məsələn, Novruz bayramı ərəfəsində "Kosa-kosa" oyunu göstərilir. Ailə-məişət mövzusunda da xalq dramları vardır: "İki qardaş", "Keçəl", "Xəsis" o ...

Loğaz

Loğaz - əsasən xalq satirası ilə bağlı termin. Satirik ruhlu əsərlərdə müəyyən bir hadisənin, yaxud şəxsin bilavasitə onun öz dili ilə lağa qoyulması loğaz adlanır. "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti"ndə loğaz həm də "istehza", "rişxənd", "masqara ...

Mənsur şeir

Mənsur şeir - lirik və epik elementlərin müştərək xüsusiyyətləri zəminində yaranan yeni bədii formalardan biridir. Mənsur şeir janrında rus ədəbiyyatında İ.Turgenev, fransız ədəbiyyatında R.Rollan, hind ədəbiyyatında R.Taqor və başqaları bu forma ...

Mənzum dram

Mənzum dram - nəzmlə yazılmış dram əsəri. Dramatik növün faciə və komediya kimi janrları hələ antik yunan ədəbiyyatında Esxilin faciələri, Aristofanın komediyaları mövcud olsa da, dram janrı orta əsrlərdən sonrakı dövrün məhsuludur. Dünya ədəbiyy ...

Mərasim nəğmələri

Mərasim nəğmələri - Mərasim nəğmələri iki yerə ayrılır: mövsüm mərasimləri, məisət mərasimləri. Mövsüm mərasimləri daha çox ilin müəyyən fəsillərində, aylarında keçirilən mərasimlərlə bağlıdır. Məsələn, "Xıdır nəbi" mərasimi, "Kosa-kosa" mərasimi ...

Məsəl

Məsəl - şifahi xalq yaradıcılığının növlərindən biri. Məsəldə müəyyən bir həyat hadisəsi haqqında ümumiləşdirilmiş və məcazi fikir öz əksini tapır. Məsəl yığcamlığına və hikmətli məzmununa görə atalar sözünə oxşasa da, ondan fərqlənir. Atalar söz ...

Nəğmələr

Nəğmələr – Azərbaycan ədəbiyyatında lirik növün ən qədim janrlarından biridir. Məzmunca bir neçə növü vardır: əmək nəğmələri, mərasim nəğmələri, mövsüm nəğmələri, qəhrəmanlıq nəğmələri. Əmək nəğmələrinin ilk nümunələri qədim insanların birgə əmək ...

Nəqərat

Şeirdə hər bəndin sonunda təkrarlanan parça. Bir və ya bir neçə misradan ibarət olur. Nəqəratdan müəllif fikrinin əsas qayəsini daha da qabarıq şəkildə nəzərə çatdırmaq məqsədilə istifadə edilir.

Prototip (ədəbiyyat)

Prototip – ədəbi obrazın konkret məkan və obyekt predmetinin mövcud olduğu halları göstərən termindir. Dini bioqrafiyaların hamısının prototipi var idi. Burada da müəllif subyektivizmi yox olmur, amma o fakta obyektiv yanaşma iddiasına nisbətən i ...

Rəvayət

Rəvayət - bir hadisə, əhvalat haqqında nəsillərdən nəsillərə ağızda dolaşan, mövzusu çox zaman fövqəladə xarakter daşıyan qısa nağıl, hekayə. Rəvayətlərdə uzaq və yaxın dövrün tarixi həqiqətləri özünəməxsusluğu qorumaqla bədii təfəkkürə məxsus ko ...

Tərcümə lüğəti

Tərcümə lüğəti – iki və daha artıq dillərin lüğət tərkibinin planlı şəkildə müqayisəsini əks etdirən lüğət.

Ustadnamə

Ustadnamə - Hikmətli, nəsihətamiz qoşmalar ustadnamələr adlanır. Ustad sözü, ustad nəsihətidir." Öyüdləmə” adı ilə də tanınır. ”Dədə Qorqud soylamaları” da bu anlamı daşıyır. Adətən, dastanların əvvəlində üç ustadnamə verilir. Məsələn, Qafil könü ...

Vəsfi-hal

Vəsfi-hal - bayatı şəklində olur. Fala baxdırma, bəxti, taleyi müəyyənləşdirmə ilə bağlı oxunan mərasim nəğməsidir. Məsələn: Göydə ulduz olaydım, Xoşbəxt bir qız olaydım. Yar qapını döyəndə Evdə yalqız olaydım.

Vəzn

ağırlığı, çəkisi" mənalarında işlədilir. Terminoloji, yəni şeirşünaslıq mənasinda isə vəzn misranın səslər kəmiyyətincə ölçüsü, yaxud bəhrə görə misralardakı uzun və qısa hecaların müəyyən şəkildə tərtibi ilə yaranan ritmin ölçüsüdür.

Vücudnamə

Vücudnamə - aşıq şeri şəkli. Vücudnamələrdə insanın ayrı-ayrı yaş mərhələlərinin səcıyyəsi verilir. Bu şeir formasında sənətkarlar bir növ özünün əsli-nəcabəti, ana bətninə düşməsi, anadan olması, uşaqlıq illəri, təhsil alması, ədəb-ərkanı həyatı ...

Yanıltmac

Yanıltmac - şifahi xalq ədəbiyyatı janrı. Yanıltmacdakı sözlər fonetik çəhətdən bir-birinə çox oxşadığından bir neçə dəfə aramsız, tələsik təkrar edildikdə deyilişi çətinləşir, dil dolaşır və sözlər bir-birinə qarışaraq gülüş doğurur. Yanıltmacda ...

"Fransız" (film, 1995)

Film Avropadan qayıdandan sonra öz milli adət-ənənələrimizə yuxarıdan aşağıya baxan həmvətənlərimiz haqqındadır. Əlibala Fərman Şəkili azərbaycanlı olduğunu danır, fransızca danışmağa başlayır. Onu yola gətirmək üçün hər yola müraciət edirlər, bi ...

Ağ saray (film, 1990)

Ağ Saray - Qlen Seyvenin əsəri əsasında ekranlaşdırılmış bədii film. Yaşı 16-dan az olan uşaqlara və yeniyetmələrə filmi izləmək məsləhət görülmür.

Almaz (film, 1936)

"Almaz" - filmi rejissorlar Ağarza Quliyev və Qriqori Braginski tərəfindən 1936-cı ildə ekranlaşdırılmışdır. Film Azərbaycan kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Kinopovestdə kəndə işləməyə gələn gənc müəllimə Almaz burada quruluşun inkişafı və ...

Anna və kral (film, 1999)

Anna və Kral - 1999-cu ildə Endi Tennant tərəfindən çəkilən filmdir. Film ABŞ yazıçısı Marqaret Lendonun "Anna və Siamın Kralı" kitabı əsasında çəkilib. Filmin çəkilişi Malayziyada baş tutub. Bu film 2000-ci ildə Oskar mükafatının "Ən yaxşı kosty ...

Arxadan vurulan zərbə (film, 1977)

Arxadan vurulan zərbə filmi rejissor Arif Babayev tərəfindən 1977-ci ildə ekranlaşdırılmışdır. Film "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Müəlliflər burada insan iradəsinin yenilməzliyindən, Vətən məhəbbətinin hər şeydən üstün ol ...

Arşın mal alan (film, 1917)

Arşın mal alan tammetrajlı bədii filmi rejissor Boris Svetlov tərəfindən 1917-ci ildə ekranlaşdırılmışdır. Film "Filma" Səhmdar Cəmiyyətində istehsal edilmişdir. Kinokomediyanın qəhrəmanı tacir Əsgər Hüseynqulu Sarabski ailə qurmaq üçün qızı əvvə ...

Atayevlər ailəsi (film, 1978)

Atayevlər ailəsi tammetrajlı televiziya tamaşası rejissor Lütfi Məmmədbəyli tərəfindən 1978-ci ildə ekranlaşdırılmışdır. Azərbaycan televiziyasında istehsal edilmişdir. Filmdə hadisələr Xosrov Atayevin ailəsində və ətrafında cərəyan edir. Əsas ro ...

Ayı və siçan (film, 1970)

Ayı və siçan filmi rejissor Nazim Məmmədov tərəfindən 1970-ci ildə çəkilmişdir. Film "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Mikrocizgi filmində deyilir ki, çətin anda ehtiyacı olana kömək əlini uzadanın xeyirxah əməli gərək unudul ...

Bağ mövsümü (film, 1985)

Bağ mövsümü tammetrajlı bədii filmi rejissor Tofiq Tağızadə tərəfindən 1985-ci ildə ekranlaşdırılmışdır. "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Burada Bakı bağlarının birində baş verən ibrətamiz əhvalatdan, yüksək əxlaq normaları ...

Bağdada putyovka var. (film, 2000)

Bağdada putyovka var. tammetrajlı televiziya film-tamaşası rejissor Məhərrəm Bədirzadə tərəfindən 2000-ci ildə ekranlaşdırılmışdır. Azərbaycan Televiziyasında istehsal edilmişdir. Film-tamaşanın qəhrəmanı Qürbət sadə xarakterli bir adamdır. Arvad ...

Bağışla (film, 1983)

Bağışla tammetrajlı televiziya film-tamaşası rejissor Tariyel Vəliyev tərəfindən 1983-cü ildə ekranlaşdırılmışdır. Azərbaycan Televiziyasında istehsal edilmişdir. Filmdə Elçinin institut direktorunun müavini təyin olunması hadisələrin mexaniki şə ...

Bala-başa bəla! (film, 1995)

Bala başa-bəla - tammetrajlı bədii televiziya film-tamaşası. Əsər rejissor Şərif Qurbanəliyev tərəfindən 1995-ci ildə ekranlaşdırılmışdır. Film-tamaşa "Sabah" eksperimental yaradıcılıq emalatxanasında istehsal edilmişdir. Film-tamaşa Əli Əmirlini ...