ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 357

Seyidli oymağı

XVIII əsrdə Seyidli Kəbirli tayfasının oymaqlarından sayılırdı. Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xan rəqiblərinə qarşı mübarizədə arxalandığı, etibar edə biləcəyi bir neçə tayfa və bu tayfaların oymaqlarından çıxmış qoçaq insanları olmuşdur. ...

Sırxavənd oymağı

Sırxavənd adını Surxay və vənd pəsvəndindən şəkilçisindən alıb. Kolanı elinin qollarından biridir. Qarabağ xanlığında Kolanı mahalında yaşam sürürdü. İbrahim xanın dövründə oymağın başçısı Bayraməli bəy Sırxavənd idi. 1823-cü ildə obanın yüzbaşıs ...

Sutaylılar

Elxan Qazan xanın komandiri Əmir Sutaydan gələn bir Türk_Monqol sülaləsidir. Cəlayirilər və Çobanilər kimi digər Elxanlılardan sonrakı Monqol imperiyası sülalələrindəndir, Börçigin sülaləsi ilə də evlilik yolu ilə qohumuydular. Emir Sutay Hülakü ...

Şahəlibəyli oymağı

Şahəlibəyli oymağı - Şahsevən elinin qolu. Güney Azərbaycanda əsasən Ərdəbil ostanında yaşayırlar. Tarixən maldarlıq, toxuculuq, qismən də əkinçiliklə məşğul olublar.

Şərəfli oymağı

Ustaclı elinə bağlanan oymaqlardan biri də Şərəflidir. Şərəfli oymağı Sivasdan sonra Diyarbəkrdə məskunlaşmışdı. Diyarbəkr Osmanlı dövlətinin tərkibinə keçəndən sonra Azərbaycana köçdülər. Azərbaycanda Qaradağda, İrəvanda və sonradan Naxçıvanda y ...

Təklə-Muğanlı

Təklə-Muğanlı camaatınının Gürcüstan ağzından, Dəmirçihəsənli nahiyəsindən gəldiyi haqqında fərziyə var. Təklə-Muğanlı oymağı bir nеçə obadan idi. Dəmirçihəsənli mahalında XIX yüzilin önlərində Muğanlı adlı bir nеçə oba vardı. Bunların biri Birin ...

Toxmaqlı oymağı

Toxmaqlı oymağının əsas qolu Qaradağda, Dizmar mahalında məskunlaşmışdı. Toxmaqlı oymağının başçıları sonralar Toxmaqlı soyadını tərk edib Qaradağlı kimi tanınmağa başladılar. Bu soya tarixi ədəbiyyatda bəzən Xəlifəli də deyilir. Toxmaqlı-Qaradağ ...

Usalı oymağı

Bəzi tarixi ədəbiyatda usanlı, osallı, asıllı, havsallı kimi də yazılır. Bir qismi İsfahan, bir qismi Urmiya, bir qismi isə Zəncan ətrafında yerləşmişdi. Osanlı oymağının Tehran ətrafındakı Eyvanikeyf dərəsinin əkinəcəkləri vardı. Tədqiqatçı Adna ...

Yağləvənd oymağı

Yağləvənd adının elmi və xalq etimologiyası mövcuddur. Xalq etmologiyasını öndə verməyi gərəkli bildik. 1-ci variant Deyilənlərə görə, Əmir Teymur qışlamağa həmişə Qarabağa gəlirmiş. Bir dəfə də düşərgəsini Cavanşir elinin bir obası ilə qonşu sal ...

Qarabağ bəyləri

Abraxanovlar Abdullayevlər. Ağdam Quzanlı Axundovlar Adıgözəlovlar, Ağcabədi Aslanovlar, Şuşa Ağaoğlular, Şuşa Ağayevlər II, Füzuli Ağayevlər, Ağcabədi, Şuşa

Naxçıvan bəyləri

Naxçıvan bəyləri - Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə mənsub zadəganlar: Akademik İ.M.Hacıyev Rusiya tərəfindən Naxçıvanın işğalı zamanı kəngərlilərdən orada 67 xan, 373 bəy və sultan, habelə, kökü bu sülaləyə dayanan 27 adda tayfanın yaşadığını qey ...

Sərkərlər

Soyun bilinən ilk nümayəndəsi Əsgər bəydir. Onun nəticəsi Allahverdi bəy Pyotr Butkovun yazdıqlarına görə hələ 1734-cü ildə Şamaxı ətrafı kəndlərin sahibi idi. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının Aktlarına əsasən Allahverdi bəy 1767-ci ildə vəfat ...

Tletseruk soyu

Tletseruk soyu - şimal-qərbi Qafqazın yerli xalqlarından olan adıgeylərin Şapsığ qoluna mənsub çərkəz ailə soyudur. Böyük köçdən əvvəl Krasnodar əyalətinin Tuapse bölgəsi və Soçinin Lazarevski bölgəsində yaşayırdılar. Bu gün isə əsasən, Rusiyaya ...

Bayat tayfası

Bayat tayfası - türkdilli tayfalardan birinin adı olub IX–X əsrlərdə Qayı boyu ilə yanaşı Şimali Qazaxıstan çöllərində oğuzlara başçılıq etmiş tayfalardandır. Oğuz Xaqan Dastanına görə Oğuz Türklərinin 24 boyundan biri və Qaşqarlı Mahmuda görə Di ...

Cavanşir-Qızılbaş tayfası

Cavanşir-Qızılbaş tayfası - Nadir şahın Xorasana sürgün etdiyi Cavanşir elinin qalığı. Cavanşirlər Xоrasanın Sərəxs yörəsində məskunlaşdılar. Nadir şah Cavanşir elindən bir çоx bəyləri yanına çağırıb əhəmiyyətli vəzifələrə təyin etdi. Əmir xan Ya ...

Cinnilər tayfası

Cinnilər - erkən orta əsrlərdə indiki İrəvan və indiki Gürcüstan ərazisində yaşamış türkdilli və türkəsilli tayfalardan biri olmaqla yanaşı Azərbaycan türklərinin etnogenezində rol oynamış tayfa. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, ilkin türk dövrü ...

Çemguylar

Çemguylar, Ç’emguylar, K’emguylar, Kemguylar, Kemırgueyler, Kemirguveyler və ya Temirgoylar - Rusiyaya bağlı Adıge Respublikası ilə Türkiyədə yaşayan qərb çərkəzlərindən olan bir çərkəz boyu. Çemguylara şapsuqlar "Kemguy", kabardalılar "Kemırguey ...

Əhməduşağı tayfası

Əhməduşağı tayfası - Qaraçorlu elinin Hacısamlı oymağının bir tayfasıdır. XVIII yüzilin ortalarında Xorasan əyalətindən gəlib. Öncə Şadlı elinə bağlı olan bu tayfa Qarabağda məskunlaşandan sonra Həmzə sultan Qaraçorluya bağlandı. Pənahəli xan Sar ...

Xaldeylər

Xaldeylər - Mesopotamiyanın cənubunda, Fars körfəzinin şimal-qərb sahilindəki Dəclə və Fərat çaylarının arasında, eramızdan əvvəl X-IV əsrlərdə yaşamış semit tayfaları. Babilə sahib olmaq üçün Assuriya ilə döyuşlərdə iştirak edirlər. E.ə. 626-536 ...

Qaraqoyunlu tayfaları

Qaraqoyunlu tayfaları - XV əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində mühüm rol oynamış,regionda nüfuzlu bir dövlət qurmağa qadir olan Qaraqoyunlu tayfalarının Oğuz və ya türkmən elini təşkil edən 24 boydan hansına mənsub olması ilə bağlı mənbələrdə dəq ...

Qasımuşağı tayfası

Qasımuşağı tayfası - Hacısamlı oymağının bir tayfasıdır. Hacısamlı camaatı XV yüzilin ortalarında Xorasan əyalətindən gəlib. Öncə Şadlı elinə bağlı olan bu tayfa Qarabağda indiki Laçın rayonunun Kürdhacı kəndində məskunlaşıblar. Bəzi mənbələrə gö ...

Milli tayfası

Milli tayfası, Kürdlərin Kürmanci grupuna mənsubdur. Sosioloq Ziya Gökalp, Əhməde Xaninin Məm u Zin adlı hekayəsindən yola çıxaraq kürməncilərin; Boti, Məhmədi və Silivi olarak üç qola ayrıldığını; bunlardan Silivilərin də öz aralarında Mil və Zi ...

Rumlu tayfası

Rumlu tayfası - Bu boy başlıca olaraq Sivasın Qoyulhisar və Qarahisar qəzaları ilə yenə Sivasa bağlı digər yörələr və Toqat – Amasya bölgələrindəki kəndli Qızılbaşlar tərəfindən meydana gətirilmişdi. Rumlular Səfəvi dövlətinin qurulmasında önəmli ...

Su tayfası

Su tayfası - tarixi Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş ilkin etno-siyasi birliklərdən biri. E.ə. III minilliyin sonunda çivli yazılarda Urmiya gölünün cənubunda"Su adamların ölkəsi" barədə də danışılır. Su tayfaları e.ə. əvvəl XXI əsrin ikinci ya ...

Təkəli tayfası

Təkəlilər - Oğuz tayfasının bir qoludur. "Kitabi-Dədə Qorqud" yarandığı dövrün adətənənələri, köçəri həyat tərzi və s. haqqında tarixietnoqrofik məlumatla zəngindir. Bu köçərilərdən biri də Oğuz tayfasının Təkəli tirəsidir. Tərəkəmə təkləlilər ta ...

Ağqoyunlu hökmdarlarının siyahısı

Ağqoyunlu hökmdarlarının siyahısı - Ağqoyunlular oğuzların bayandur boyuna mənsub olublar. Ağqoyunlu hökmdarlarının idarəsi altında imperiya ən qüvvətli dövrlərində şimalda Rusiya, cənubda Fars körfəzi, şərqdə İran Xorasanı, qərbdə Türkiyə və Sur ...

Ebru Yaşar

Türkiyənin tanınmış müğənnisi Ebru Yaşar 8 avqust 1977-ci il tarixində Ankarada anadan olub. Musiqiyə qarşı olan boyük sevgisindən kiçik yaşlarından səhnəyə addımlarını atıb. Vaxt keçdikcə səsinin dəyərini daha gözəl bilən sənətçi yaxın dostların ...

Alfa Romeo 155

1994: 155 Q4, turbo dizel mühərrikləri ilə əvəz edilmişdir 1992: Alfa Romeo 155-in istehsalın başlaması 1995: uzun və təkərli arxa bir modifikasiyanın görünüşü 1996: "genişləndirilmiş" versiyada 1.8 litr mühərriki var 1997: istehsalın dayandırılması

Alfa Romeo 75

Alfa Romeo 75 - 1985 - 1992-ci illər arasında İtaliya firması Alfa Romeo tərəfindən istehsal edilən orta ölçülü sedandır. Alfa Romeo 75 kommersiya cəhətdən uğurlu oldu, üç il ərzində 375 257 avtomobil istehsal olundu və 1992-ci ildə istehsal edil ...

Alfa Romeo Giulietta (1954)

Alfa Romeo Giulietta - 1954 - 1965-ci illərdə İtaliya avtomobil istehsalçısı Alfa Romeo tərəfindən istehsal edilən kompakt sinif avtomobildir. Giulietta ilk olaraq 1954-cü ildə Turin Motor Showda tanıdıldı. Milandakı Portello zavodunda ümumilikdə ...

Alfa Romeo Giulietta (1977)

Alfa Romeo Giulietta - İtaliya avtomobil şirkəti Alfa Romeo tərəfindən istehsal edilən orta ölçülü bir avtomobildir. Model 1977-ci ilin noyabr ayında tətbiq olunub və 1954-1965-ci illərdə istehsal olunan klassik Giulietta adından alınıb. Model ye ...

BakAZ-3219

BakAZ-3219, Pinqivin - XX əsrin 70–80-ci illərində Bakı Xüsusitəyinatlı Avtomobillər Zavodunda hansıki sonradan Bakı Avtomobil Zavodu olaraq adlandırılan zavodda əfsanəvi PAZ-672 modelinin əsasında xalq arasında "Pinqvin" adlandırılan soyuducuya ...

BMW E39

BMW E39 seriyası - BMW-nin 1995–2003-cü illər arası satılan 5-ci seriyasının 4-cü nəsli. BMW E39 seriyalı sedanı 1995-cü ildə satışa çıxdı və 2003-cü ildə istehsalı dayandı.E39 kuza e34-ü əvəzlədi və özündən sonra isə E60 kuza gəldi. İlkin istehs ...

CWS T-1

CWS T-1 - Polşanın ilk seriya istehsallı avtomobili. Daha doğrusu T-1 modelinin şassisi əsasında Centralne Warsztaty Samochodowe şirkətinin sifarişi ilə Tadeusz Tanski tərəfindən hazırlanmış avtomobil seriyası. Tanski sıfırdan üç həftə ərzində mü ...

Daewoo Damas

Daewoo Damas - Cənubi Koreyanın kompaniyası olan Daewoonun mikroveni. 1991-ci ildən istehsal olunur və Suzuki Carry avtomobilinə əsaslanmışdır. Hal-hazırda ikinci nəsil Daewoo Damas istehsal olunur. Bəzi yerlərdə Daewoo Damas Daewoo Attivo adı il ...

Daewoo Nexia

Daewoo Nexia - Cənubi Koreyanın Daewoo kompaniyası tərəfindən hazırlanan avtomobil. Avtomobil 1984-1991-ci ildə istehsal olunmuş Opel Kadett E avtomobilinə əsaslanmışdır. 1996-cı ildən etibarən Özbəkistanın Asaka şəhərində istehsal olunur. Avtomo ...

Ferrari F40

F40, qurucusu olan Enzo Ferrarinin yaratdığı son Ferrari avtomobilidir. F40-ın satışa çıxarılmasından 1 il sonra Enzo Ferrari vəfat etdi. Enzo Ferrarinin, hər nə qədər yaşamında son günləri olsa da; ən çok bəyəndiyi Ferrarinin F40 olduğunu demişd ...

Ford Mustang

Ford Mustang - Ford Motor Company şirkəti tərəfindən istehsal olunan avtomobil. İlk dəfə 1964-cü il 17 aprel tarixində təqdim olunmuşdur ve 20.000 dən çox sifariş almışdır. Bu model Ford şirkəti tərəfindən istehsalı davam edən ən qədim üçüncü məh ...

Honda Civic

Honda Civic - Honda şirkəti tərəfindən istehsal olunan mühərriki köndələninə yerləşdirilən kompakt avtomobil. İlk dəfə 1972-ci ildə təqdim olunub. Bu model sayəsində Honda nəhəng avtomobil istehsalçıları sırasına daxil ola bilib. Honda Civic-in i ...

Honda CR-V

Honda CR-V - Yaponiyanın Honda şirkəti tərəfindən istehsal olunan avtomobil. Bu avtomobil Honda Civic modelinin bazası əsasında yaradılıb. ing. Comfortable Recreational Vehicle istirahət etmək üçün komfort avtomobil") sözlərinin baş hərflərindən ...

Jaguar XF

Jaguar XF Jaguar Cars avtokonserninin 2007-ci ildən bu günə kimi istehsal etdiyi orta ölçülü lyuks avtomobil. Jaguar S-Type modelini əvəz edən model kimi 2007-ci ilin payızında təqdim olunmuşdu.

QAZ-66

"QAZ-66" - Qorki Avtomobil Zavodunun 1964-1999-cu illərdə istehsal etdiyi yük avtomobil. Sovet Ordusunda və 1960-1990-cı illərində SSRİ və Rusiyanın milli iqtisadiyyatında istismar olunmuş ən kütləvi yük maşını. Rusiyada xalq arasında "Şişiqa" lə ...

Lada Niva

Niva - Sovet və Rus avtomobil istehsalçı firması AvtoVAZ tərəfindən istehsal olunan kələ-kötür ərazi üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitəsi. Xüsusilə keçmiş SSRİ ölkələrində hal-hazırda xüsusi modifikasiyalar altında məşhurlaşmışdır. Kanadada, ...

Lamborghini Murciélago

Lamborghini Murciélago - Supercar sinif avtomobili, istehsalçı Lamborghini. 2001-ci ildə Lamborghini Diablo-nu əvəz etmişdir. 5 noyabr 2010-cu ildə SantAgata Bolonez zavodunda sonuncu, narıncı rəngdə Lamborghini LP670-4 SuperVeloce versiyasi konv ...

Lancia Dilambda

Lancia Dilambda - Lancianın 1928 - 1935-ci illər arasında istehsal etdiyi minik avtomobili. Avtomobil rəsmi olaraq 1929-cu ildə "Paris Motor Show"da təqdim edilib. Avtomobil 24 dərəcə V bucaqlı 4 litrlik V8 mühərrikə malikdir.

Muravey (motosikl)

Muravey - sovet üç təkərli yük skuteri. 1959 - 1995-ci illərdə Tula Maşınqayırma Zavodunda minik skuterlərinə əsasında istehsal olunan bir neçə model var idi. 2020-ci ildən etibarən TMZ-də "Muravey" "Qarışqa" markası altında kabinli dörd təkərli ...

Porsche 911

Porşe 911 - Almaniya avtomobil istehsalçısı Porşe tərəfindən 40 ildən artıqdır ki, istehsal edilən idman avtomobilləri seriyasına aid avtomobil markası. Bu məşhur, fərqli və dayanıqlı modellər ilk çıxarıldığı 1964-cü ildən sonra davamlı bir inkiş ...

Porsche 924

Porsche 924, Alman avtomobil istehsalçısı Porsche tərəfindən istehsal olunan yüksək performanslı bir idman avtomobilidir. İki qapılı, 2+2 kupe və ya kabriolet gövdəyə malikdir. 1976-cı ildə Porsche 914-ün əvəzinə istehsal edilmişdir. İstehsalı Po ...

Renault Twizy

Renault Tvizi - Renault tərəfindən İspaniyada yığılan 2 nəfərlik elektrik avtomobili. Tvizi 2009-cu ildə Françoise Leboinne və Luciano Bove tərəfindən dizayn edilmiş və Frankfur Motor Şouda göstərilmişdi. 2010-cu ildə Nissan tərəfindən yeni varia ...

Saturn Aura Avtomobil

Saturn Aura - Saturn tərəfindən istehsal olunan orta ölçülü ailə maşınıdır. İlk dəfə, 2005-ci ilin yanvar ayında Şimali Amerikan Beynəlxalq Avto Şousunda konsept maşın kimi debüt etdi. Auranın istehsal modeli aprel ayında 2007 model ili üçün 2006 ...