ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 396

Böyük Qafqaz təbii vilayətinin fiziki-coğrafi səciyyəsi

Böyük Qafqaz təbii vilayətinin fiziki-coğrafi səciyyəsi - Böyük Qafqaz təbii vilayəti Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir. Cənubdan Qanıx-Əyriçay vadisi, Şirvan və Cənub-Şərqi Şirvan düzləri, şimaldan Rusiya Federasiyası, şərqdən Xəzər dənizi, q ...

Böyük Mişovdağ palçıq vulkanı

Bu vulkan qərbdən şərqə doğru uzanan Mişovdağ tirəsinin suayrıcının cənub hissəsində yerləşmişdir. Vulkan kraterinin burada yerləşməsinə baxmayaraq onun bütün axın materiallları cənub yamaca toplanmışdır. Palçıq vulkanının qurluşunda Paleogen, or ...

Daşmərdan

Qobustanda, Pirsaat çayının sol sahilində, Umbakı neft-qaz yatağının cənub-qərbindədir. Vulkan cənub yamacı dik, şimal yamacı isə az meyilli olan yastı konusşəkili yüksəklikdən ibarətdir. Hündürlüyü 513 m-dir. Tektonik cəhətdən eyniadlı antiklina ...

Kiçik Hərəmi palçıq vulkanı

440 m mütləq yüksəkliyə malik olan bu vulkan Hacıqabul şəhərindən şimalda dəniz səthindən 395-400 m ucalır. Bu vulkan Kiçik hərəmi braxiantiklinalının Məhsuldarqat çöküntülərinin üzə çıxdığı, eləcədə eninə və uzununa istiqamətdə keçən sınmaların ...

Kiçik Kənizədağ palçıq vulkanı

O, relyefdə yaxşı əks olunan kəsik konus əmələ gətirir. Bu vulkanın qurluşunda əsasən Məhsuldarqat, Ağcagil çöküntüləri iştirak edir. Sonuncu çöküntülər bəzi yarğanların dibində də üzə çıxır. Kiçik Kənizədağ palçıq vulkanı Duvannı qırışığının şim ...

Kiçik Mişovdağ palçıq vulkanı

Kiçik Mişovdağ palçıq vulkanının istər geoloji və istərsə də tektonik quruluşu Böyük Mişovdağa daha çox oxşayır. Bu palçıq vulkanının krater sahəsi şimaldan-cənuba doğru 1km-ə qədər məsafədə uzanır. Onun şimal hissəsində enliliyi 500 m, cənub his ...

Qalmaz palçıq vulkanı

Onun konusvari gövdəsi geniş düzənlik üzərindən ucalır. Qalmaz palçıq vulkanı oval şəklində olub, şimal-qərbdən cənub-şərq istiqamətində 3.5 km-dən artıq məsafədə uzanır. Onun ən enli hissəsi 2 km-dən artıqdır. Bu vulkan Ələt Stansiyasından 13 km ...

Paşalı Axtarma palçıq vulkanı

Bu palçıq vulkanında Osmanbozdağ palçıq vulkanı kimi antiklinalın Böyük hərəmi, Kiçik hərəmi və Qalamədin kəsişdiyi düyündə yerləşir. Bu vulkan relyefdə Ləngəbiz silsiləsinin bir qədər alçalmış gədik hissəsinə uyğun gəlir. Şirvan düzündən 300 m, ...

Çat vulkanı

Çаt tipli vulkаn –bu vulkаnlаrın gətirmə kаnаlı çаt, yаrıq görkəmdə оlur. Püskürmə yа bütün çаt bоyu, yа dа оnun аyrı-аyrı hissələrində bаş vеrir; bu hаldа vulkаnlаr аdətən mоnоgеn оlur. Еyyаfyаllаyöküll vulkаnı - Islаndiyа. Püskürmədən sоnrа gət ...

Havay tipli vulkan

Hаvаy tipli vulkаn – mərkəzi tipli vulkаn qurğusudur; lаvаlаrın аz qаlınlıqlı "qаtlаrındаn" və bunlаrlа lаylаşаn cüzi miqdаrdа qırıntаl-оvuq mаtеriаldаn ibаrətdir. Qurğu- nun 8° bucаq аltındа хеyli yаsаmаl yаtаn yаmаclаr qаlхаn görkəmindədir. Vul ...

Mərkəzi Amerika vulkanlarının siyahısı

Mərkəzi Amerikanın vulkanları Mərkəzi Amerika vulkanik sisteminə, Mərkəzi Amerikanın vulkanik yayına daxildir. Bu sistem Sakit okean sahili boyu, şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru uzanır. Qvatemala, Salvador, Honduras, Nikaraqua, Kosta Rikanı əhatə ...

Mərkəzi vulkаn

Mərkəzi vulkаn – bu tip vulkаnlаrdа püskürmə аdətən dаimi bоruvаri çıхış kаnаlındаn bаş vеrir. Lаvа və süхur qırıntılаrının yığmı nəticəsində bо- ğаz ətrаfındа – təpəsində krаtеr yеrləşən yüksəklik əmələ gəlir. Yüksəkliyin fоrmаsı püskürmə tipi i ...

Vulkan püskürməsi

Vulkan püskürməsi - Yerin mantiyasından "maqma" adlanan ərimiş maddələrin səthə çıxmasıdır. Lakin bütün püskürmələr eyni deyilidir. Onların bəziləri nisbətən sakit baş verir, bu zaman duru maqma səthə çatır və onun üzərinə lava axımları ilə püskü ...

ABŞ Strateji Neft Ehtiyatı

ABŞ Strateji Neft Ehtiyatı - ABŞ-da Meksika körfəzi boyunca Texas və Luiziana ştatlarının ərazisindəki dörd təbii yeraltı anbarda saxlanılan neft ehtiyatı. Meksika körfəzinə yaxınlıq həm neft nəqlini asanlaşdırır, həm də inkişaf etdirilmiş neft b ...

Brukfild hamamı

BLB seriyalı aşağı temperaturlu Brukfild hamamı – neft məhsullarının ASTM D2983 üsulu ilə geniş temperatur intervalında -70 0 C-+30 0 C dinamiki özlülüklərini ölçən stolüstü cihazdır. Sınaq üçün lazım olan aşağı temperatur - çihazın içində quraşd ...

Debit

Debit – vahid zamanda təbii, yaxud süni mənbələrdən alınan maye və ya qaz həcmi. Mayenin debiti l/san, yaxud m³/san, m³/saat, m³/gün-lə hesablanır. Debit uzun müddət ərzində gələn maye və qaz axınının müntəzəm olmasını xarakterizə edir. Su quyula ...

Dizel mühərriki

Dizel mühərriki - Dizel sıxılmadan alovlanan porşenli daxili yanma mühərriyi olub dizel yanacağı ilə işləyir, iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Əsasən, gəmilərdə, teplovozlarda, sərnişin və yük avtomobillərində istifadə olunur. Mühərrik onu ixtira ed ...

Kerogen

Kerogen bərk, mumvari, üzvi maddə olub, təzyiq və istilik yerdən bitki və heyvan qalıqlarına təsir etdikdə yaranır. Kerogen 7 və ya daha artıq kilometr dərinlikdə, 50 oC-100 oC 122oF-212oF temperatur intervalında müxtəlif maye və qaz karbohidroge ...

Neft platforması

Neft platforması böyük bir quruluşdur, işçilərə, qazma, neft və təbii qazın okeandan çıxarılması üçün maşınlara ehtiyac vardır. Bəzi hallarda platformanın okean döşəməsinə bağlanmasına ehtiyac olur, bu vəziyyətdə platforma süni bir ada kimi görün ...

Neft və qaz üçün kollektor olan süxurlar

Neft və qaz üçün kollektor olan süxurlar - Neftin və qazın Yer qabığında hər hansı bir məsaməli mühitdəki təbii yığımına neft və qaz yatağı deyilir. Bu tərifdən göründüyü kimi, neft və qaz yatağının yaranması üçün süxurların məsaməli olması mühüm ...

Neft-qazçıxarmanın texnika və texnologiyası

Neft-qazçıxarmanın texnika və texnologiyası - neft və qaz yataqlarının açılması, quyuların fontan, kompressor və dərinlik nasosu ilə istismarı üsulları.

Neftin emalı nəticəsində alınan yanacaqların keyfiyyəti

Neftin emalı nəticəsində alınan yanacaqların keyfiyyəti - tətbiq sahəsindən asılı olaraq yanacaqlar: karbürator, reaktiv, dizel yanacaqlarına bölünür.

Parafin

Parafin --sərhəd karbohidrogenlərinin, əsasən C18H18-dən C35H72-dək normal tərkibinin balmumukimilərə bənzər qarışığıdır. Ərimə temperaturu-45-65 C Sıxlıq-0.880-0.915 q/sm3 Əsasən neftdən alınır. Ağır və yüngül karbohidrogenlərin sıxlıqlarının tə ...

Dayazlıq (çay)

Azərbaycanın Kür və Araz çaylarından başqa digər çaylarda dərinlik az olduğu üçün onlara dayaz çaylar demək olar. Azərbaycanın ərazisində 8359 çay qeydə alınıb. Onların yalnız 21-nin uzunluğu 100 kilometrdən çoxdur. Çayların orta illik axın həcmi ...

Dəyişkənlik (biologiya)

Dəyişkənlik- müxtəlif qohumluq dərəcələrində olan və ya fərdlər qrupunda xassə və əlamət müxtəlifliyinin meydana çıxması. Dəyişkənliyin əsas səbəbi orqanizmin həyat şəraitində baş verən dəyişilmələrdir. Dəyişkənliyin irsi və qeyri-irsi, fərdi və ...

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 yanvar tarixli, 55 nömrəli Sərəncamına əsasən nəşr olunması planlaşdırılmış çoxcildli ensiklopediya

Şamaxı Ensiklopediyası

Şamaxı Ensiklopediyası - Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə hazırlanmış ensiklopediya. Ensiklopediya www.elkhan-suleymanov.az saytının layihəsidir.

Azərbaycanca Vikipediya

Azərbaycanca Vikipediya - Vikipediyanın Azərbaycan dilində olan bölməsidir. 12 aprel 2021 - Azərbaycan dilində olan Vikipediyada 180.385 məqalə var. 2014-cü il mart ayının 25-də Azərbaycanca Vikipediyada məqalələrin sayı 100 000-i keçmiş və beləl ...

Viki nənələr

Bir qrup yaratmaq ideyası 2016-cı ildə İjevskdə keçirilən Wiki-Ural seminarına gedərkən ortaya çıxır. Layihənin məqsədi "Eurovision" da çıxış edən Udmurt "Buranov nənələrinin" nümunəsini izləmək, yaşlı qadınların internetdə özünü tanıma potensial ...

BƏƏ-də ali təhsil

BƏƏ-də ali təhsil - Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ali təhsil sistemi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində çox sayda ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, onlara lisenziyanı BƏƏ Ali Təhsil və Elmi Tədqiqat Nazirliyinin tabeliyində olan Akademik Ak ...

Çində ali təhsil

Çinin ali təhsil sistemi ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın ali təhsil sistemlərinin vəhdətindən ibarət olsa da, daha çox ABŞ təhsil sisteminə bənzəyir. Ölkədə ali təhsil pilləsi əsasən ödənişlidir. Ali təhsil üçmərhələli bakalavr, magistratura və dokt ...

Estoniyada ali təhsil

Estoniyanın ali təhsil sistemi iki növ ali təhsil müəssisələrindən ibarətdir: universitetlər; ali peşə təhsili müəssisələri. Estoniyada orta təhsil pilləsini uğurla başa vuran bütün şagirdlər ali təhsil pilləsində oxumaq hüququ qazanır. Ali təhsi ...

Hindistanda ali təhsil

Hindistanda ali təhsil - Hindistan Federativ Respublikasının ali təhsil sistemi Hindistanda texnologiya, idarəetmə, informasiya texnologiyaları institutları, mərkəzi universitetlər və digər çoxsaylı ali məktəblər olmaqla ümumilikdə 367 ali təhsil ...

Küveytdə ali təhsil

Müasir Küveyt cəmiyyəti üçün ali təhsilin inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 1988-ci ildə yaradılmış Ali Təhsil Nazirliyi ölkədə tətbiqi və universitet təhsili, elmi tədqiqat ilə bağlı məsələlərə, bu sahələri inkişaf etdirməyə məsuldur. Ali Təhs ...

Səudiyyə Ərəbistanında ali təhsil

Ölkənin ali təhsil sisteminə Ali Təhsil Nazirliyi nəzarət edir. Onun tabeliyində bir sıra qurumlar fəaliyyət göstərir: Ali Təhsil Şurası – ölkənin ali təhsil sisteminə nəzarət edən ali orqandır. Şuranın əsas məqsədi ali təhsil islahatlarının müva ...

Türkiyədə ali təhsil

Türkiyədə ali təhsil orta məktəb məzunlarının müvafiq ixtisaslara sahib olmasını və yüksək səviyyəli mütəxəssislər kimi yetişməsini təmin edir. Təxminən 30 ilə qədər bir müddətdə Türkiyədə ali təhsilin bütün səviyyələrində mərkəzi idarəetmənin ol ...

Ukraynanın ali təhsil sistemi

Ukraynada ali təhsil Ali təhsil - bu təhsilin o səviyyəsidir ki, şəxs təhsil proqramının mənimsənməsinin ardıcıl, sistem və məqsədyönlü prosesi nəticəsində ali təhsil müəssisəsində əldə edir. Həmçinin, bu təhsilin o səviyyəsidir ki, tam ümumi ort ...

Yaponiyada ali təhsil

Yaponiyada ali təhsil - Yaponiyanın ali təhsil sistemi. Yaponiya qanunvericiliyində mövcud olan ali təhsil sistemi belə müəyyən edilmişdir: Doktorantura - 2 il. Magistratura - 2 il; Bakalavriat - 4 il; Yaponiyada 595-i özəl olan 773 ali məktəbdə ...

Cənubi Koreyada orta təhsil

Cənubi Koreyada orta təhsil - Koreya Respublikasında mövcud olan orta təhsil sistemi. Cənubi Koreyada ibtidai təhsili başa vuran şagirdlər əsas, daha sonra isə orta təhsil ala bilərlər. Əsas və orta təhsil pillələrinin hər biri 3 il davam edir. 2 ...

Çində orta təhsil

Çində orta təhsil - Çin Xalq Respublikasında mövcud olan orta təhsil sistemi. Çində orta təhsil isə 12 yaşdan 18 yaşa qədərki dövrü əhatə etməklə 6 il davam edir. Orta təhsil pilləsinin ilk üç ili aralıq məktəblərdə, növbəti üç ili isə orta məktə ...

Hindistanda orta təhsil

Hindistanda orta təhsil - Hindistan Federativ Respublikasında mövcud olan orta təhsil sistemi. Hindistanda 4 illik orta ümumi təhsil pilləsi IX-XII sinifləri 14-18 yaş əhatə edir. Bu təhsil pilləsi iki yerə bölünür: yuxarı orta məktəb pilləsi - X ...

Səudiyyə Ərəbistanında orta təhsil

Səudiyyə Ərəbistanında orta təhsil - Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında orta təhsil sistemi. Səudiyyə Ərəbistanında tam orta təhsil mərhələsi 2 pilləyə bölünür. Hər ikisi 3 illik olan natamam orta təhsil və orta təhsil pillələri tədris proqramlarına ...

Yaponiyada orta təhsil

Yaponiyada orta təhsil - Yaponiyanın orta təhsil sistemi. Yaponiya qanunvericiliyində mövcud olan ümumi orta təhsil sistemi belə müəyyən edilmişdir: Yuxarı orta məktəb - 3 il. İbtidai təhsil - 6 il; Aşağı orta məktəb - 3 il; Yaponiyada orta təhsi ...

Müstəmləkə kollecləri

Müstəmləkə kollecləri - Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqillik qazanana qədər, müstəmləkə dövründə yaranan ali məktəblər. Müstəmləkə kolleclərinin yeddisi ən nüfuzlu özəl Amerika universitetlərinin daxil olduğu Daş sarmaşığı Liqasına daxildirlər. ...

Sarmaşıq Liqası

Sarmaşıq Liqası - ABŞ-ın şimal-şərqində 7 ştatda yerləşən 8 özəl ali məktəb. Bu adın yaranmasına səbəb bu universitetlərin qədimi binalarını örtən sarmaşıqlarla bağlıdır. Liqaya daxil olan ali məktəblər təhsilin yüksək keyfiyyətilə fərqlənirlər. ...

ABŞ universitetləri

Amerika Birləşmiş Ştatlarında universitetlər - ABŞ-da bakalavr və magistr təhsilini nəzərdə tutan tədqiqat yönümlü müəssisələr. Tarixi səbəblərə görə, Boston Kolleci, Dartmut Kolleci, Uilliam və Meri Kolleci kimi bəzi universitetlər "kollec" term ...

CERGE-EI

CERGE-EI Nyu-York Dövlət İdarə Heyətinin imtiyazıyla Amerikan üslublu İqtisadiyyat üzrə Master və Doktorantura, həmçinin Tətbiqi İqtisadiyyat üzrə Master proqramları və Mərkəzi Avropa Elmləri üzrə bakalavr tələbə proqramı təchiz edən akademik ins ...

Qumdaşı universitetləri

"Qumdaşı universitetləri" - Avstraliyada ölkənin qədim və nüfuzlu universitetlərini birləşdirən qeyri-formal qrup. Öz dövrlərində həmin universitetlərin binaları qumdaşından tikilib. Onların əksəriyyəti Birinci dünya müharibəsinə qədər, müstəmlək ...

Azərbaycan orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin siyahısı

e-qanun.az: "Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 noyabr 2011-ci il tarixli, 182 nömrəli Qərarı. azər ...

Ağdam Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi Texnikumu

Ağdam Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi Texnikumu - Azərbaycanın Ağdam şəhərində fəaliyyət göstərmiş keçmiş orta-ixtisas təhsili müəssisəsi.