ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 94

Düktay mədəniyyəti

Düktay mədəniyyəti - Şimal-Şərqi Asiyada formalaşmış və inkişaf etmiş Yuxarı Paleolit dövrünə aid arxeoloji mədəniyyət. 1967-ci ildə Y.A.Moçanov tərəfindən aşkar edilmişdir. Ərazi Düktay çayının sağ sahilində, Aldan çayının yatağından 112 metr uz ...

Pazırıq xalısı

Pazırıq kurqanlarından tapılmış toxuculuq nəsnələri içində "Pazırıq xalısı" adı ilə məşhur olan 1.83x2.0m ölçülü qırmızı rəngli keçə üzərində incə yun ipindən toxunan bu xalı Peterburq Ermitajında saxlanır. E.ə. V-IV əsrlər arasında hazırlandığın ...

Sibir tarixi

709-cu ildə Bilgə xaqanın komandanlığı altında qırğız qəbilələri məğlub edildi. 711-715-ci illərdə qarluqlar üzərində qələbə çaldı. 716-cı ildə Qapağan xaqanı oğuzlar öldürdü. İltərişin oğlu Bilgə xaqan 716-734, qardaşı Gültəkin ordu komandanı, T ...

Ufada Dövlət Yığıncağı

Ufa Dövlət Konfransı - 1918-ci il 8–23 sentyabr tarixlərində Rusiyanın Cənub bölgəsindəki Ufa şəhərində anti-bolşevik hökumətlərinin, siyasi partiyaların, kazak qoşunlarının və Rusiyanın şərqindəki yerli hökumətlərin ən çox təmsil olunan forumu i ...

Batum vilayəti

Batum vilayəti - Cənubi Qafqazda tarixi vilayət. XVI əsrdən Osmanlı dövlətinin tərkibinə daxil idi. 1877-1878-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsi nəticəsində Qars və Ərdəhanla birlikdə Rusiya imperiyasına ilhaq edilmişdi. Batum vilayəti Artvin və ...

Kastiliya

Kastiliyia İspaniyada tarixi-coğrafi ərazi. Rekonkista vaxtı müsəlmanlara qarşı mübarizədə xristianlar tədricən irəlilədikləri üçün, əraziləri ələ keçirdikcə orada dayaq nöqtələri eyni zamanda feodal qəsrləri tikirdilər. Kastiliya sözü buradan ya ...

Tartariya

Tartariya və ya Böyük Tartariya - coğrafi ifadə şəkildə XIII əsrdən XIX əsrədək işlənilən qərbdə Xəzər dənizi ilə Ural dağları, şərqə Sakit okean arasında yerləşən tarixi bölgə.

Yəmən Xalq Demokratik Respublikası

Cənubi Yəmən və ya rəsmi olaraq Yəmən Xalq Demokratik Respublikası - Ərəbistan yarımadasının cənubundə yerləşən indiki Yəmən Respublikasının cənubunu, şərqini və Sokotra adasını əhatə edən tarixi sosialist dövlət. Cənubi Yəmən 30 noyabr 1967-ci i ...

"Yol xəritəsi" planı

Kvartet tərəfindən Yaxın Şərq regionundakı sabitliyi bərpa etmək üçün təklif olunmuşdur. Planın prinsiplərini ABŞ Diplomatik Xidmət Məmuru Donald Blom hazırlasa da, rəsmi olaraq ilk dəfə ABŞ Prezidenti Corc V. Buş 24 iyun 2002-ci ildə öz nitqində ...

Dingir

Dingir, Diĝir - mixi yazılı qaynaqlarda "Tanrı" anlayışını ifadə edir. "Tinqir" sözü "İlah" və ya "İlahə" olaraq tərcümə edilə bilər. Şumer mixi yazılarında işarəsi adətən ilahiliyi, bəzən də müqəddəsliyi müəyyənləşdirmək üçün dini adların qarşıs ...

Draqoman

Draqoman - türk, ərəb və fars dilli dövlətlərin, eləcə də Orta Şərq və Avropa ölkələrinin səfirlik, diplomatik və konsul missiyaları yanında rəsmi tərcüməçi. Draqoman ərəb, fars, türk və Avropa dillərini bilməlidir.

Əbdürrəzzaq Səmərqəndi

Əbdürrəzzaq Səmərqəndi 1413-cü ildə Herat şəhərində doğulmuşdu. Uzun müddət Teymurluların sarayında Səmərqənddə xidmət etmişdir. 1463-cü ildən isə o, Sultan Şahruxun Heratdakı xanəgahının şeyxi olmuşdur. O, fars dilində yazdığı" Mətlə əs-sədeyn v ...

Georgi Karpov

Georgi İvanoviç Karpov 9 dekabr 1890-cı ildə Rusiyanın Saratov quberniyasının Karavainka kəndində anadan olmuşdu. Georgi Karpov türkmənlər, Türkmənistan haqqında bir çox əsərlərin müəllifidir. Georgi Karpov 31 mart 1947-ci ildə Türkmənistanda vəf ...

Henri Pirenn

Daha 24 yaşında Gent Universitetinde professor oldu. Birinci dünya müharibəsində almanlara qarşı savaşarkən əsir düşdü və sürgünə göndərildi. Belçika Kraliyyet Akademiyası üzvü oldu. Daha çox iqtisadi və sosial tarixlə ilgiləndi. Ən önəmli əsəri, ...

İbn Bibi

İbn Bibi:" İbnul-Bibi əl-Münəccimə” olaraq məşhur Əmir Nasırüddin Hüseyn bin Məhəmməd bin Əli əl-Cəfəri ər-Razi, XIII əsrın tanınmış İranlı tarixçi və müəlliflərindəndir." İbnul-Bibi” deyə məşhur olmasının səbəbi, Nişapur Şafiiləri lideri Kəmalüd ...

Madlen Lui

Madlen Lui 1871-ci ildə anadan olmuş, Paris və Roma universitetlərində oxumuş, I Dünya müharibəsində iştirak etmişdir. 1924-1928-ci illərdə Fransa parlamentinin üzvü olmuşdur. XVIII əsr Fransa burjua inqilabı üzrə XX əsrin ən tanınmış mütəxəssisl ...

Munis Xarəzmi

Munis Xarəzmi 1778-1829 yüksək təhsil almış, böyük klassiklərin əsərlərini öyrənmişdir. O ziyalı ailədəanadan olmuşdur. Munis klassik şeir vəzni olan əruz vəznində gözəl əsərlər yazmışdr. Qəzəlləri, qəsidələri, tərkibbəndləri, qitələri ilə şeirin ...

Nazimülislam Kirmani

Mirzə Məhəmməd bin Əli 1861-ci ildə Kirman şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Nazimülislam Kirmani kimi tanınırdı. Tarixçi idi. Tarixçi əsərində şahidi olduğu hadisələrin obyektiv təsvirini verir. O, qeyd edir ki, XX əsri ...

Nəcib Asim Yazıqsız

Osmanlı imperiyasının ən qərbindən İstanbula gəlmiş Şəmsəddin Sami bəy, lüğət və dil sahəsində türkçülüyə çalışarkən, digər ucundan, ən şərqindən gələn və ondan gənc olan Kilisli Nəcib Asim bəyin də dildə türkçülük sahəsində xidmətləri görünməyə ...

Sədrəddin Sultan İbrahim əl- Əmini

I Şah İsmayılın yürüşlərinin tarixi olan "Fütuhatişahi" "Şahın qələbələri" adlanan əsərin müəllifidir. Bu əsərin tam nüsxəsi Tacikistan Respublikası Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları fondunda saxlanılır3. Tacik şərqşünası A.M.Mirzoyev tərəfi ...

Vilhelm Tomsen

25 noyabr 1893-cü ildə Türk mədəniyyəti tarixində mühüm hadisə baş verib. Danimarkalı alim Vilhelm Tomsen ilk dəfə qədim türk mədəni abidəsi olan Orxon-Yenisey daş kitabələrindəki yazıların oxuduğunu bildirib. İlk olaraq "Tanrı" və "türk" sözləri ...

Aleksandr Holdenveyzer

O, şimаli irоkеzlər аrаsındа аpаrdığı tədqiqаtlаrlа yаnаşı, аntitəkаmülçü nəzəri əsərləri ilə də məşhurdur. Qоldеnvаyzеr öz nəzəri bахışlаrını "Еrkən sivilizаsiyа" kitаbındа tаm ifаdə еdir. О, bildirirdi ki, bəşəriyyətin vаhidliyi mədəniyyətlərin ...

Dmitri Klements

1847-ci ildə anadan olmuşdur. Samara və Qazan şəhərlərində liseyi bitirmişdir. Qazan və Peterburq universitetlərində oxumuşsa da, 1873-cü ildə universiteti tərk etmişdir. Qeyriqanuni işlərə qarışan Klements bir müddət ölkə xaricində qalmalı olmuş ...

Dyula Mesaroş

D.Mesaroş 28 mart 1883-cü ildə Macarıstanın Sakç şəhərində anadan olmuş, burada ali-ibtidai məktəbi bitirmiş, sonra Budapeştə gələrək ötən əsrin əvvəllərində macar filologiyası ixtisası üzrə universitetdə mükəmməl ali təhsil almışdır. Məlumdur ki ...

Kay Donner

Kay Donner Reinhold Donner ; 1 aprel 1888, Helsinki, Finlandiya - 12 fevral 1935, Helsinki, Finlandiya) - Fin etnoqrafı, dilçisi və siyasətçisi.

Mirsalih Bikçurin

1930–38 illərdə Orenburqdakı Neplyuev hərbi məktəbində oxumuş, 1841–78 illərdə orada və başqa təhsil ocaqlarında ərəb, fars, başqırd və tatar dillərindən dərs demişdir." Ərəb, fars və tatar dillərinin öyrənilməsinə dair ibtidai vəsait” 1859, 1869 ...

Yakov Polonski

Polonskinin şeirləri Rusiyada çox məşhurlaşmış, onun sözlərinə romanslar bəstələnmişdir "Qaraçı qızının mahnısı" bu günə kimi xalq mahnısı kimi ifa olunur. O, 1840-1850 illərdə Qafqazda İmperator dəftərxanasında çalışmış, rəsmi dövlət orqanı olan ...

Arxalıq

Arxalıq - Qafqaz xalqları arasında və İranda milli kişi və qadın geyiminin bir hissəsidir. Arxalıq beşmetdən da geyinirdi) əmələ gəlib. Arxalıq bütün Azərbaycanda ən geniş yayılmış geyimlərindən hesab edilir. Arxalıqlar müxtəlif olurdu.

Yapıncı

Yapıncı - maldar əhali və çobanlar arasında geniş şəkildə istifadə olunan və keçədən hazırlanan plaşa oxşar qolsuz, uzun, enli geyim növü. Yapıncı peşə səciyyəli geyim növü olub, maldarlıqla məşğul olan elat əhalisi arasında geniş yayılmışdır. Ya ...

Assassins Creed Origins

Assassins Creed Origins - "Ubisoft Montreal" tərəfindən hazırlanan, "Ubisoft" şirkəti tərəfindən nəşr olunan və döyüş-macəra janrında olan video oyun. "Assassins Creed" oyun seriyasındakı 10-cu əsas epizoddur və 2015-ci ildə satışa çıxarılan Assa ...

Danların əməlləri

"Danların əməlləri", həmçinin "Saksonun Danimarka tarixi" və ya "Saksonun Danimarka salnaməsi" - XII əsr Danimarka tarixşünası Sakson Qrammatikin yazdığı yarı-əfsanəvi salnamə. Əsər Danimarkanın Sorö qəsəbəsindəki bir monastırda yazılmışdır. "Dan ...

İranın Kembric tarixi

İranın Cambridge Tarixi, Cambridge University Press tərəfindən nəşr olunan İran tarixinə həsr olunmuş 7 cildlik bir tədqiqat əsəridir. Çıxarılan cildlərdə bugünkü İranın tarixdən əvvəlki dövrlərdən günümüzə qədər ki, tarixi və tarixi coğrafiyasın ...

Ağa Məhəmməd Şah Qacar (pyes)

Ağa Məhəmməd Şah Qacar - Ə. Haqverdiyev 1905-ci il inqilabından sоnra Rusiya dövlət dumasına Gəncə qubеrniyası üzrə nümayəndə sеçilir və Pеtеrburqda qalır," Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəsini yazmaq üçün dövlət kitabxanasında çalışır. 1907-ci ildə ...

Schechter məktubu

Schechter məktubu kim olduğu bilinməyən bir Xəzər tərəfindən yüksək mövqedəki yəhudiyə yazılmışdır. Bir çox şəxs tərəfindən bu məktubun Konstantinopoldan olan bir Xəzərin Hasday ibn Şapruta yazdığı məktub olduğuna inanır. Geniza kolleksiyasında o ...

PKK təşkilatının həyata keçirdiyi teraktların xronologiyası (1980-ci illər)

3 oktyabr * Hakkari * Türkiyə Çukurcada 8 hərbçi şəhid edilmişdir. 15 avqust – Siirt * Türkiyə Eruh bölgəsində jandarma bölməsinə bombalı və silahlı hücum edən PKK terrorçuları 1 türk əsgərini şəhid etmişlər. 15 avqust – Hakkari * Türkiyə Şəmdinl ...

PKK təşkilatının həyata keçirdiyi teraktların xronologiyası (2000-ci illər)

16 iyul Aydında Quşadası yolunda turistləri daşıyan avtobus partladılmışdır 3-ü xarici 20 nəfər yaralanmışdır. Terror aktına görə məsuliyyəti PKK terror təşkilatının dərin qanadı Kürdüstan Azadlıq Şahinlər-TAK qruplaşması öz üzərinə götürmüşdür. ...

Bizans-ərəb müharibələri

Bizans-ərəb müharibələri - Yaxın Şərqdə, Aralıq dənizində və Cənubi Qafqaz uğrunda Xilafətin Bizansla müharibəsi. Cihad və islamın yayılması adı ilə Əbu Bəkrin dövründə Aralıq dənizinin şərq sahilindəki işğallardan başlamışdır.

Bokovsk rayon diyarşünaslıq muzeyi

Bokovski Rayon Diyarşunaslıq Muzeyi - Rostov vilayətinin Bokovsk stanisasında yerləşən diyarşünaslıq muzeyi. Muzey 1976-cı ildə təşkil edir. 1982-ci ilin 2 may tarixində ilk nümsyişi gerçəkləşmişdir. Muzeyin adresi: Rostov vilayəti, Bokovski yaro ...

İrkutsk Vilayət Diyarşünaslıq muzeyi

İrkutsk Vilayət Diyarşunaslıq muzeyi - Vilayət əhəmiyyətli dövlət əhəmiyyətli müəssisə. Muzey özündə 7 bölməni birləşdirilir. İl ərzində 300 000 nəfər muzeyi ziyarət edir.

Semikarakorsk tarix-diyarşünaslıq muzeyi

Semikarakorsk tarix-diyarşünaslıq muzeyi - Rostov vilayəti Semikarakorsk şəhəri ərazisində yerləşən muzey. Muzeyin direktoru Nina Yurevna Zdorovsevnadır.

Simlyansk rayon diyarşünaslıq muzeyi

Simlyansk rayon diyarşunaslıq muzeyi - Rostov vilayəti Simlyansk rayonu, Simlyansk şəhərində yerləşən muzey. Muzeyin direktoru Qalina Alekseevna Sumsovadur.

Şaxtı Diyarşünaslıq Muzeyi

Şaxtı Diyarşunaslıq Muzeyi - Rostov vilayəti Şaxtı şəhərində yerləşən muzey. Muzey XIX əsrin sonlarında inşa edilmiş binada yerləşir. Muzey 1966-cı ildə təşkil edilmişdir. 18 may 1967-ci ildə isə açılışı həyata keçirilmişdir. Muzeyin adresi: 3465 ...

Volqodonsk rayon diyarşünaslıq muzeyi

Volqodonsk rayon diyarşunaslıq muzeyi - Rostov vilayəti Volqadonsk rayonu, Romanovskaya st. ərazisində yerləşən muzey. Muzeyin direktoru Nadejda Aleksandrovna Kufilovadır. Muzey dövlət bücəsi hesabına fəaliyyət göstərir. Muzey 1998-ci ildə təşkil ...

Hotel Castelar

Hotel Castelar - Argentinanın Buenos-Ayres mərkəzinin Montserrat bölgəsinin May prospektinin şimal-qərbi ilə 9 de Julio prospektinin kəsişməsində yerləşən oteldir. Exselsior Mehmanxanası kimi 1928-ci ildə açılmışdır. Bina İtalyan memarı Mario Pal ...

Müharibə Uşaqlığı Muzeyi

Müharibə Uşaqlığı Muzeyi ― 2017-ci ilin yanvar ayında Bosniya-Herseqovinanın Sarayevo şəhərində açılan tarixi muzey. Muzeydə əşyalar, video ifadələri və hekayələrin vasitəsi ilə Bosniya müharibəsindən sağ çıxan uşaqların həyatlarından bəhs olunur ...

Şimali Koreya Sülh Muzeyi

Şimali Koreya Sülh Muzeyi Koreya müharibəsi sonunda 1953-cü ilin 27 iyulunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Koreya Xalq Demokratik Respublikası və Çin Xalq Respublikası arasında atəşkəs razılaşmasının baş tutduğu evdir. Anlaşma ABŞ Silahlı Qüvvəl ...

Taqanroq hərb-tarix muzeyi

Taqanroq hərb-tarix muzeyi - Taqanroq şəhərində ilk qeyri dövlət muzeyi. Muzey rayonun mərkəzində, əsrarəngiz bir ərazidə, dəniz sahilinə yaxın bir ərazidə yerləşir.

Sergey Paracanov muzeyi

Sergey Paracanov muzeyi - erməni əsilli sovet kinorejissoru Sergey Paracanovun şərəfinə yaradılıb. İrəvanın ən tanınmış muzeylərindən biridir. Muzey özündə Paracanovun ədəbi-bədii irsini təcəssüm etdirir.

Ankara Roma hamamı

Ankara Roma hamamı - Türkiyənin Ankara şəhərində yerləşən və dövrümüzə xarabalıqları gəlib çatmış Roma hamamıdır. 1937-1944-cü illərdə arxeoloji qazıntılar zamanı üzə çıxarılmış abidə açıq səma altında muzey kimi fəaliyyət göstərir.

Butan milli muzeyi

Butan milli muzeyi - Butan Krallığının qərbində yerləşən Paro dzonqxaqında mədəniyyət muzeyi. Muzey Butan incəsənətinin ən yaxşı nümunələrini nümayiş etdirmək üçün təsis edilmişdir. Bunlara bürüncdən hazırlanmış heykəllər və rəsm əsərləri də daxi ...